Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXV/7/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 05 lutego 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109 ust. 1, 112 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zwiększa się o kwotę 57.639 zł plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. /Załącznik Nr 1/
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 23.162.501 zł.

§ 2


Zwiększa się o kwotę 1.132.904 zł plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. /Załącznik Nr 2/
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 26.608.046 zł.

§ 3


Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu w wysokości 4.282.415 zł zostaną sfinansowane zaciągniętymi kredytami.
Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 4.282.415 zł.

§ 4


Uchyla się załącznik nr 6 „ Plan przychodów i wydatków środków specjalnych” w uchwale nr XXXIV/73/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok.

§ 5


Ustala się dochody własne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
/Załącznik Nr 3/

§ 6


W uchwale nr XXXIV/73/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku załącznik nr 7 „ Wydatki na zadania inwestycyjne 2005 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
/Załącznik Nr 4/

§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn
Uzasadnienie zmian:


Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 24.590 zł dokonuje się na podstawie aktu notarialnego Repertorium A. nr 9187 /2004 w sprawie zamiany nieruchomości z Bankiem Spółdzielczym w Sztumie z przeznaczeniem na wykonanie prac niezbędnych w zakresie adaptacji pomieszczeń w celu dostosowania ich dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie.
Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 33.049 zł stanowią środki pieniężne na rachunkach środków specjalnych podlegające odprowadzeniu do budżetu powiatu.
Kwotę tę przeznacza się na :

  1. remonty dróg powiatowych - 8.434 zł,
  2. zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu - 4.216 zł,
  3. zakup materiałów i wyposażenia i środków żywności dla Zespołu Szkół w Dzierzgoniu - 9.804 zł
  4. zakup materiałów i wyposażenia i środków żywności dla Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach - 10.595 zł

Zwiększono o kwotę 1.075.265 zł plan wydatków budżetu powiatu w związku z realizacją inwestycji „ Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”. Udział własny budżetu powiatu w 2005 roku wynosi 1.540.409 zł.
Dostosowano Wieloletni Program Inwestycyjny w zakresie zadania inwestycyjnego „ Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu” w związku ze zmniejszeniem poziomu dofinansowania z ERDF z 75% do 40,32%).

Ponadto ustalono dochody własne jednostek budżetowych na kwotę 387.015 zł i wydatki nimi finansowane.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:866
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2005-02-15 11:07:52
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-02-15 11:07:20