Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXXVI/14/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 marca 2005 roku


w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.


Na podstawie art. 6 ust. 1, 2, art. 12 pkt 8 lit.i, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1


Tworzy się wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę organizacyjną powiatu w celu prowadzenia Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Sztumie przy ul. Żeromskiego 8.


§2


Celem funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej jest zatrudnienie oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.


§3


Jednostka organizacyjna rozpoczyna działalność z dniem uzyskania statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.


§4


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.


§5


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


UZASADNIENIE

   Zgodnie z cytowanymi drugostronnie przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych powiat może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę oraz uzyskać dla tej jednostki status Zakładu Aktywności Zawodowej, jeżeli jednostka spełnia warunki określone w ustawie. Status Zakładu Aktywności Zawodowej nadawany jest decyzją wojewody.
   Sytuacja osób niepełnosprawnych, których stan fizyczny, psychiczny ub umysłowy trwale lub okresowo ogranicza lub uniemożliwia wypełnienie ról społecznych, a w szczególności zdolność do wykonywania pracy w standardowych warunkach jest niezwykle trudna. Nowe możliwości otworzyły się przed osobami niepełnosprawnymi w związku z przyjętą w 1997 roku Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także przepisy wykonawcze do w/w Ustawy w tym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej. W oparciu o przytoczone przepisy ustawowe powstała lokalna inicjatywa władz samorządowych w Sztumie oraz osób i instytucji zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych zmierzająca do utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej.
   W powiecie sztumskim jest ponad 70 osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tego 39 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i wyrażających chęć do zatrudnienia.
   Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie stworzy określone możliwości rozwoju zawodowego i społecznego osób niepełnosprawnych i przeciwdziałać będzie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu tych osób. Praca w takim zakładzie stanowić będzie dla osób niepełnosprawnych nie tylko źródło utrzymania, lecz przede wszystkim sposób rehabilitacji i integracji ze społeczeństwem, ponieważ program przysposobienia społeczno – zawodowego obejmuje dwa obszary: strefę rehabilitacyjno – społeczną oraz gospodarczo- zawodową. Istotą tego programu będzie uwzględnienie wszystkich potrzeb rehabilitacyjnych niepełnosprawnych pracowników. Założenia te obejmują:  • rehabilitacje psychiczną, tj. rozwój i ukształtowanie cech, które pozwolą osobie niepełnosprawnej zaadoptować się do sytuacji i warunków zaistniałych na skutek niepełnosprawności,

  • rehabilitację społeczną, tj. przystosowanie osoby niepełnosprawnej do pełnienia różnych ról społecznych oraz umożliwienie jej pełnego uczestnictwa w życiu społecznym,

  • rehabilitację leczniczą, tj. zastosowanie metod leczenia w celu usprawnienia organizmu i niedopuszczenia do pogłębiania się niepełnosprawności.

Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie po rozpoczęciu działalności byłby pierwszym w całym województwie pomorskim. W pierwszej fazie zatrudnienie znalazłyby w nim 32 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, co w przeliczeniu na pełne etaty będzie 25,4 etatu oraz pracownicy obsługi w przeliczeniu na pełne etaty 12,8.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie Uchwały jest uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1011
Treść wprowadził(a): Parol Ireneusz, 2005-03-25 12:00:12
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-03-23 12:39:16