Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXVII/15/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109 ust. 1, 112 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 roku  z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala , co następuje:


§ 1  1. Zwiększa się o kwotę 2.740.162 zł oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. /Załącznik Nr 1/
    Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 29.648.208 zł.

  2. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu w wysokości 7.245.804 zł zostaną sfinansowane:
    1)  zaciągniętymi kredytami w wysokości 3.981.409 zł
    2)  wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym w wysokości 855.429 zł zaciągniętą pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.408.966 zł

§ 2


Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 2./Załącznik Nr 2/


§ 3


W uchwale nr XXXV/7/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 05 lutego 2005 roku załącznik nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2005 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały./Załącznik Nr 3/


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie oraz zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdziale 60014 dokonuje się z związku z realizacją projektu pn.”  Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G (9505) Sztum-Kalwa na odcinku Sztum-Pietrzwałd-Kalwa”. Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , priorytet: 3 Rozwój lokalny, działanie: 3.1 Obszary wiejskie. Udział środków z ERDF w całkowitych kosztach realizacji projektu wynosi 5.331.412 zł , w tym w roku 2005  2.408.966 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 10.000 zł dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na wykonanie niezbędnych prac remontowych w siedzibie przy ul. Sierakowskich.
Ponadto ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Dostosowano Wieloletni Program Inwestycyjny w zakresie zadania inwestycyjnego „ Budowa drogi powiatowej nr 3116G ( 09564) Balewo-Matule na odcinku Cieszymowo Wielkie-Matule.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:858
Treść wprowadził(a): Parol Ireneusz, 2005-04-13 12:36:39
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-04-13 12:34:13