Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXVIII/21/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 kwietnia 2005 roku


w sprawie ustalenia regulaminów określających  zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń i nagród.


Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tj: Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm. ), ustawy z dnia 11 grudnia 2003 r. uchylająca ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2258) oraz w powiązaniu z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592  z późn. zm. ),  art. 77 (1) i 77 (2) § 4, 5, i 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy ( tj.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm. ), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 roku Nr 22 poz. 181) uchwala się, co następuje :


§ 1


Ustala się regulaminy określające zasady wynagradzania oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których obowiązuje Karta Nauczyciela, na terenie powiatu sztumskiego podległych Wydziałowi Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu  oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie wynagrodzeń dodatków do wynagrodzeń i nagród :  1. Regulamin określający wysokości stawek dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, /Załącznik Nr 1/
  2. Regulamin określający wysokości stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, /Załącznik Nr 2/
  3. Regulamin określający wysokości stawek dodatku za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,/Załącznik Nr 3/
  4. Regulamin określający szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, którego treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,/Załącznik Nr 4/
  5. Regulamin określający wysokości i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli, którego treść stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, /Załącznik Nr 5/
  6. Regulamin określający wysokości i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały./Załącznik Nr 6/

§ 2


Dyrektorzy szkół i placówek opracują i wprowadzą w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, zakładowe kryteria przyznawania dodatków, o których mowa w § 1 pkt 1 oraz w § 1 pkt 5.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


UZASADNIENIE


   Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z art. 30 ust. 6 i 6a Karty Nauczyciela ( tj.: Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) uzgadniają ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli określają corocznie następujące regulaminy obowiązujące od dnia 1 stycznia do 31 grudnia:
• regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli,
• regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli,
• regulamin przyznawania dodatku za warunki pracy dla nauczycieli,
• regulamin przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
• regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli,
• regulamin przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
   Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:884
Treść wprowadził(a): Parol Ireneusz, 2005-05-15 19:32:34
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-05-15 19:31:37