Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXXIX/28/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 maja 2005 roku

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 79 ust. 6 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1


Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z odpłatności za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, stanowiące załącznik nr1 do niniejszej uchwały. /Załącznik Nr 1/


§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie:
   Zgodnie z art.. 79 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęto naukę przed osiągnięciem pełnoletności opłatę- do wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w tej rodzinie- wynoszą rodzice.
   W oparciu  o art. 79 ust. 6 cytowanej wyżej Ustawy, Rada Powiatu określa, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat, o których mowa
w ust.1.
   Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Powiatu Sztumskiego winna podjąć uchwałę określającą warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:862
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2005-06-20 01:14:36
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-06-20 01:12:31