Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXXIX/25/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
Z dnia 31 maja 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.


Na podstawie art.12 pkt. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. nr 142 z 2001 roku poz.1592 z późn. zmian) oraz art.53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. nr 76  poz.694 z 2002 roku z późn. zmian) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:


§ 1


Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2004r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.
Załącznik nr 1 do uchwały stanowi sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) oraz informację dodatkową. 


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie
   Na podstawie art.53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. nr 76  poz.694 z 2002 roku z późn. zmian) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
   W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:942
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2005-06-20 01:33:30
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-06-20 01:30:08