Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XL/33/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 czerwca 2005 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sztumskiego do porozumienia o wzajemnej współpracy w celu przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na modernizacji drogi wojewódzkiej nr 517 Sztum – Tropy na odcinku Sztum – Górki do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 522, drogi wojewódzkiej nr 522 Górki – Prabuty do granicy województwa pomorskiego oraz drogi wojewódzkiej nr 523 Trumieje – Gardeja – do drogi krajowej nr 55.


Na podstawie art.12, ust. 8a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tj.: (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1.


Postanawia się upoważnić Zarząd Powiatu Sztumskiego do podjęcia działań w celu przystąpienia Powiatu Sztumskiego do porozumienia o wzajemnej współpracy, dla przygotowania inwestycji polegającej na modernizacji drogi wojewódzkiej  nr 517 Sztum – Tropy na odcinku Sztum – Górki do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 522, drogi wojewódzkiej nr 522 Górki – Prabuty do granicy województwa pomorskiego oraz drogi wojewódzkiej nr 523 Trumieje – Gardeja – do drogi krajowej nr 55 realizowanej przez: Województwo Pomorskie, Powiat Kwidzyński, Powiat Sztumski, Miasto i Gminę Prabuty, Miasto i Gminę Sztum, Gminę Mikołajki Pomorskie, Gminę Gardeja.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


UZASADNIENIE:

Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzania prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu (Art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym).
   Działając z inicjatywy Zarządu Województwa Pomorskiego, w porozumieniu z samorządami lokalnymi tj.: Starostwo Powiatowe w Sztumie, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, Miasto i Gmina Sztum, Gmina Mikołajki Pomorskie, Miasto i Gmina Prabuty oraz Gmina Gardeja, wykonają wspólne przedsięwzięcia polegające na modernizacji drogi wojewódzkiej nr 517 Sztum – Tropy na odcinku Sztum – Górki do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 522, drogi wojewódzkiej nr 522 Górki – Prabuty do granicy województwa pomorskiego oraz drogi wojewódzkiej nr 523 Trumieje – Gardeja – do drogi krajowej nr 55. 
   Inicjatywa samorządów nie wynika tylko ze złego stanu technicznego drogi. Konieczność inwestycji widziana jest szerzej winna ona przyczynić się do:
• poprawy dostępu do obszarów inwestycyjnych decydujących o rozwoju gospodarczym i turystycznym gmin przez które przebiega droga nr 522 a w tym: rozwój przemysłu, usług ponad lokalnych i handlu, rozwój rolnictwa, rozwój turystyki,
• poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi 522 poprzez modernizację podbudowy i nawierzchni drogi, profilowanie łuków, budowę zatoczek i rowów odwadniających itd.
• usprawnienia połączeń komunikacyjnych z centrum administracyjnym
w Gdańsku oraz pomiędzy powiatami sztumskim i kwidzyńskim,
• ułatwienia dostępu do placówek oświatowych, leczniczych, zakładów pracy,
• poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez skrócenie czasu przejazdu, zmniejszenia emisji spalin oraz poziomu hałasu,
• poprawy połączeń komunikacyjnych w powiązaniu z planowaną budową mostu przez Wisłę w okolicach Kwidzyna.
• ponadto modernizacja drogi 522 wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz lokalne strategie samorządów zainteresowanych inwestycją.


   Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:808
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2005-07-18 14:35:24
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-07-18 14:27:05