Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLI/36/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 sierpnia 2005r.


w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego


Na podstawie art. 12 pkt. 9 „b” Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:


§ 1


Uchwala się powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego pn. „Bezpieczny Powiat Sztumski na lata 2005-2006”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. /Załącznik Nr 1/


§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUZASADNIENIE

   Uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego należy do Rady Powiatu.
   Ustawowy obowiązek przygotowywania w/w projektu został nałożony na powoływaną przez Starostę Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. Wstępny projekt programu został przygotowany przez 3 zespoły robocze, w skład których weszły osoby z różnych instytucji, znające problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony mienia, osób i przeciwdziałania przestępczości oraz patologii społecznych, edukacji, profilaktyki i przeciwdziałania zagrożeniom. Diagnozę stanu istniejącego przygotowały w powyższym zakresie właściwe instytucje. Po opracowaniu wstępnego projektu przedmiotowego programu, przy uwzględnieniu diagnozy stanu istniejącego w poszczególnych działach związanych z ochroną obywateli i porządkiem publicznym, przekazano go Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która, po wprowadzeniu niewielkich zmian, przyjęła projekt.
   Należy nadmienić, że projekt programu zakłada realizację określonych w nim i możliwych do wykonania zadań (również pod względem finansowym) w latach 2005-2006.
   Biorąc powyższe pod uwagę, proponuje się podjęcie Uchwały w brzmieniu przedstawionym Radzie Powiatu.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1111
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2005-09-09 14:02:17
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-09-09 14:01:12