Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLI/39/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w internacie


Na podstawie art. 12 pkt.11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i § 66 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005r. nr 52 poz. 467) uchwala się, co następuje: 


§ 1


Ustala się opłatę wnoszoną przez rodziców (prawnych opiekunów) dzieci i młodzieży przebywających w internacie  w wysokości 15,00 zł. miesięcznie.


§ 2  1. Opłatę określoną w § 1 pobiera się za zakwaterowanie w internacie.

  2. Wysokość wnoszonej opłaty jest proporcjonalna do czasu faktycznego pobytu dziecka w placówce.

  3. Opłatę wymienioną w ust. 1 wnosi się z góry do 15-ego dnia każdego miesiąca na konto placówki.

§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego. 


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


UZASADNIENIE

   W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, jako organ prowadzący, zobowiązani jesteśmy do ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w internacie.
   Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej Uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:952
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2005-09-08 09:21:20
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-09-08 09:18:24