Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLI/41/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 sierpnia 2005 roku

zmieniająca Uchwałę nr XXXVI/11/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie określenia planu sieci szkół policealnych
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 i art. 12 pkt. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)oraz art. 5 ust. 5a i art. 17 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 19991r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 1996r. nr 67 poz. 329 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Ulega zmianie załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/11/2005 Rady Powiatu Sztumskiego  z dnia 15 marca 2005 roku, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. /Załącznik Nr 1/

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała nr XXXVI/11/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 marca 2005 roku pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


UZASADNIENIE

   Ustawa z dnia 8 stycznia 1999r. – przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego - nakłada obowiązek przekształcenia z dniem 1 września 2005 roku szkół policealnych starego typu w szkoły policealne nowego typu. Zgodnie z art. 17 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Rada Powiatu, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, ustala plan sieci szkół ponadgimnazjalnych.
W Uchwale określającej plan sieci szkół powinny być umieszczone również szkoły prowadzone przez inne organy.  Nastąpiła konieczność umieszczenia szkoły policealnej w obecnym Medycznym Studium Zawodowym w Sztumie prowadzonej przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz szkół dla dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie.
   Mając powyższe na uwadze, zmiana załącznika nr 1 do Uchwały nr XXXVI/11/2005 z dnia 15 marca 2005 roku jest w pełni uzasadniona.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:912
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2005-09-09 13:57:55
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-09-08 11:24:46