Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLI/40/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w Sprawie ustalania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dzieci w internatach specjalnych ośrodków  szkolno-wychowawczych  powiatu sztumskiego.


Na podstawie art. 12 pkt. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 8 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. nr 64, poz. 593 z późn. zm) uchwala się, co następuje:


§ 1


Rodzice dziecka, opiekunowie prawni oraz w imieniu osoby pełnoletniej jej rodzice, zwani dalej zobowiązanymi, mogą być całkowicie lub częściowo zwolnieni z opłat za wyżywienie wychowanka w internatach specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych na zasadach określonych niniejszą Uchwałą.


§ 2  1. Zobowiązanym umożliwia się zwolnienie częściowe z opłat za pobyt  w internacie w przypadku, gdy ich faktyczny dochód nie przekracza lub jest równy kryterium dochodowemu ustalonemu na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o pomocy społecznej.

  2. Zobowiązanym umożliwia się  zwolnienie częściowe z opłat za pobyt  w internacie w zależności od wysokości dochodu w stosunku do wymienionych kryteriów dochodowych, ustala się wysokość zwolnienia wg określonego procentu średniego miesięcznego kosztu utrzymania w internacie, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. /Załącznik Nr 1/

  3. Wnioski składa się do Komisji powołanej przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

§ 3


Odmowa częściowego lub całkowitego zwolnienia zobowiązanych za pobyt dziecka w placówce może nastąpić w szczególności:
a) gdy osoba zobowiązana nie wyrazi zgody na zbieranie danych osobowych w zakresie ustalonym przepisami ustawy o pomocy społecznej,
b) w razie wystąpienia rażących dysproporcji między udokumentowaną przez zobowiązanych ubiegających się o zwolnienie z opłat, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez członka Komisji,
c) w razie odmowy złożenia zaświadczenia o dochodach i stanie majątkowym, jeżeli członek Komisji będzie się takiego zaświadczenia domagał,
d) w razie odmowy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.


§ 4  1. Odpłatność za niepełny miesiąc wyżywienia dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce oblicza się proporcjonalnie do czasu jego faktycznego pobytu.

  2. Pobyt, o którym mowa w ust. 1 liczy się w dniach. Rozpoczęty dzień pobytu wlicza się do tego okresu.

  3. Opłaty wpłaca się za dany miesiąc z góry do 20 dnia każdego miesiąca – na konto bankowe wskazane prze Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego lub do kasy placówki.

§ 5


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


UZASADNIENIE

   Wprowadzenie nowej Uchwały w sprawie ustalania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dzieci lub osób pełnoletnich w internatach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych podległych Starostwu Powiatowemu w Sztumie spowoduje zwiększenie ilości osób korzystających z internatu.
   Dzienna stawka żywieniowa na 1 osobę w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu i Uśnicach wynosi ok. 6 zł,         co daje miesięczną kwotę 120 zł. na osobę. Do końca 2005 roku pozostały z dofinansowania wyżywienia mieszkańców internatu następujące kwoty: w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu 24 tys. 600 zł., w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach 33 tys. 583 zł.  Dysponując w/w środkami i proponując niniejszą Uchwałę, nie spowoduje się zwiększenia kosztów funkcjonowania Ośrodków.
   Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1061
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2005-09-09 13:58:27
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-09-09 11:07:02