Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLI/37/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w sprawie nabycia przez Powiat sztumski nieruchomości położonej w obrębie Lubachowo Gmina Stary Dzierzgoń z przeznaczeniem na drogę powiatową nr 3122G  Dzierzgoń – Lubachowo – Pronie.


Na podstawie art.12 ust.8 lit a, art. 47 ust. 1 pkt 5 w związku z art.4 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 5 czerwca 1988r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz.U.  nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm./ w związku z art.6 pkt.1 i art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. nr 261, poz. 2603 z 2004r./ Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:


§ 1


Nabywa się na własność Powiatu Sztumskiego nieruchomość, stanowiącą własność Państwa Piotra i Aleksandry małżonków Juchno, położoną w obrębie  Lubachowo Gmina Stary Dzierzgoń, oznaczoną w ewidencji gruntów działką nr 148/9 o powierzchni 0,2548 ha bez zabudowań z przeznaczeniem na drogę powiatową nr 3122G Dzierzgoń – Lubachowo – Pronie.


§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie


Zygmunt Steinborn


UZASADNIENIE

   W wyniku prac związanych z modernizacją drogi powiatowej nr 3122G Dzierzgoń – Lubachowo – Pronie na odcinku w miejscowości Lubachowo zajęte zostały grunty pod drogę publiczną, stanowiące własność  Państwa Piotra i Aleksandry małżonków Juchno, które w ewidencji gruntów oznaczone są działką nr 148/9 o powierzchni 0,2548 ha.
   W celu uregulowania stanu prawnego terenu, zajętego pod publiczną drogę powiatową, nabycie od właścicieli podmiotowej nieruchomości jest uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:965
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2005-09-09 11:39:11
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-09-09 11:35:15