Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLI/42/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 sierpnia 2005 roku

zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/20/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2005 roku


Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 oraz art. 35 a ust. 3 Ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami)


§ 1


W Uchwale nr XXXVIII/20/2005 zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej Uchwały. /Załącznik Nr 1/


§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


UZASADNIENIE

   Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz.776
z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z informacją o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu
w 2005 roku na Powiat Sztumski i informacją o podziale dodatkowej kwoty Funduszu  dokonuje się podziału przyznanych środków przewidzianych planem finansowym PFRON na 2005 rok na poszczególne zadania.
   Zatwierdzenia tego podziału dokonuje Rada Powiatu w formie uchwały zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 1 cyt. Ustawy.
1. Zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
2. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej określone w art. 35 a ustawy:
   W Uchwale uwzględniono zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne art. 26 w brzmieniu obowiązującym do 31.01.2003r. z tytułu realizacji umów przypadających do wypłaty w 2005 roku oraz zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8. Zgodnie z kompetencjami Rada Powiatu może przyznać dofinansowanie do powyższej działalności w wyższej kwocie.
   W związku z powyższym Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków PFRON spełnia wymogi określone w art. 35 a ust. 3 Ustawy o rehabilitacji i jej podjęcie jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:928
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2005-09-09 13:56:40
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-09-09 12:36:56