Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XLII/44/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 9 września 2005 roku

w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 roku  z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala , co następuje:


§ 1


Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. /Załącznik Nr 1/
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi  29.698.800  zł.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie zmian:

Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą zmniejszenia w wysokości 70.000 zł  wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G ( 09505) Sztum-Kalwa na odcinku Sztum -Pietrzwałd- Kalwa przejazd kolejowy PKP km 0+000,0-6+000,88 (km lokalny). Kwotę tę przeznacza się na dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.
Powiat Sztumski na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego nr 01/UM/DESS/PERON/05 z dnia 08.04.2005 r. otrzymał dofinansowanie w wysokości 600.000 zł ze środków PFRON na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na pokrycie kosztów przystosowania Zakładu do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń produkcyjnych i przeznaczonych na rehabilitację.
Dotychczas poniesione koszty na opracowanie projektu budowlanego oraz za wykonanie kosztorysów inwestorskich i nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „ Zmiana sposobu użytkowania budynku po Zespole Szkół Zawodowych w Sztumie na Zakład Aktywności Zawodowej” wynoszą 57.340 zł, pozostaje kwota 542.660 zł.
Cena wygrywającej oferty wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego powyżej 60.000 EURO wynosi 609.769,38 zł.
W związku z powyższym przeznacza się kwotę 70.000 zł ze środków własnych powiatu na dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:871
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2005-10-07 13:45:15
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-07 13:40:49