Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLV/55/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 listopada 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala , co następuje:


§ 1


• Zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały /Załącznik Nr 1/.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 25.783.245 zł.
• Zwiększa się o kwotę 2.000 zł oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. /Załącznik Nr 2/
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 29.338.356 zł.


§ 2


W uchwale nr XLIV/51/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2005 roku załącznik nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2005 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie zmian:

Zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.000 zł dokonuje się na podstawie zawartego porozumienia w dniu 25 listopada 2005 roku pomiędzy powiatem a Gminą Stary Dzierzgoń w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania „Utworzenie Powiatowego Centrum Interwencji Kryzysowej”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych pomiędzy działami 803 i 854 dokonuje się w związku z koniecznością rozliczenia projektu „ Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego- przyszłych uczestników rynku pracy UE” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
Kwotę 1.700 zł stanowią nienależnie pobrane przez studentów stypendia, wobec których zostało wytoczone powództwo o zwrot środków.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych pomiędzy działami 801 i 854 w związku z dostosowaniem planu wydatków do aktualnych potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach.

Dostosowano wydatki na zadania inwestycyjne 2005 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:936
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-01-15 18:40:13
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-01-15 18:34:48