Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLVI/57/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 grudnia 2005 roku

w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Sztumskiego


Na podstawie art. 12 pkt. 10, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) w związku z § 4 ust. 1 i 5 Statutu Powiatu Sztumskiego przyjętego Uchwałą nr XII/54/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sztumskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 27 października 2003r. Nr127,  poz. 2212 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1


Ustala się zasady używania herbu Powiatu Sztumskiego i flagi Powiatu Sztumskiego zwanych dalej „herbem” i „flagą”.


§ 2


1. Herb i flaga stanowią własność Powiatu Sztumskiego zwanego dalej „Powiatem” i podlegają ochronie jako dobra osobiste Powiatu.
2. Herb i flaga są symbolami Powiatu, których można używać wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć, szacunek i powagę.


§ 3


1. Herbu i flagi używają:
1) Organy Powiatu
2) Starosta
3) Starostwo Powiatowe
2. Herbu i flagi mogą używać:
1) radni Powiatu w sytuacjach związanych z wykonywaniem mandatu;
2) jednostki organizacyjne Powiatu w tym służby, inspekcje i straże, o których mowa w Statucie Powiatu;
3) pracownicy samorządowi, w szczególności przy wykonywaniu obowiązków służbowych lub związanych z reprezentowaniem Starosty, a także w ramach działań promujących Powiat;
4) inne podmioty na zasadach określonych niniejszą uchwałą.


§ 4


1. Herb umieszcza się:
1) w pomieszczeniach, w których odbywają się posiedzenia organów Powiatu,
2) w gabinecie Starosty i Wicestarosty,
3) na blankietach korespondencyjnych i okolicznościowych Starosty oraz na blankietach korespondencyjnych i okolicznościowych Powiatu i jego organów,
4) na urzędowych publikatorach i wydawnictwach Powiatu, Starosty lub Starostwa w tym Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu oraz witrynach internetowych polskich i zagranicznych,
5) na wizytówkach używanych do celów służbowych przez członków Zarządu, Kierownictwo Starostwa, Naczelników Wydziałów i samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym.
2. Herb może by umieszczony:
1) na budynkach oraz w pomieszczeniach biurowych należących do organów Powiatu i w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
2) w publikacjach i innych materiałach na podstawie decyzji Starosty,
3) na folderach, biuletynach i innych publikacjach promujących powiat wydawanych przez jednostki organizacyjne powiatu i inne podmioty realizujące wspólne zadania z samorządem powiatowym,
4) na wizytówkach służbowych kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
5) na blankietach korespondencyjnych, teczkach, kopertach organów Powiatu, Starosty, Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych,
6) na tablicach i medalach pamiątkowych fundowanych przez organy Powiatu lub Starostę,
7) na słupach lub tablicach w granicach administracyjnych Powiatu,
8) na sztandarach instytucji i jednostek samorządowych podlegających Powiatowi w tym służb, inspekcji i straży,
9) przez gminy Powiatu Sztumskiego i ich jednostki organizacyjne przy organizowaniu imprez powiatowych i promujących Powiat.


§ 5


1. Herbem mogą się posługiwać za zgodą Zarządu Powiatu kluby, organizacje sportowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, kościoły i związki wyznaniowe mające siedzibę na terenie Powiatu.
2. Wykorzystanie herbu przez inne podmioty nie wymienione w niniejszej uchwale lub używanie herbu do celów komercyjnych, a w szczególności umieszczanie herbu na przedmiotach w tym przeznaczonych do obrotu handlowego oraz zamieszczanie w znaku towarowym lub usługowym wymaga zgody Zarządu.


§ 6


1. Flagę podnosi się:
1) w pomieszczeniach, gdzie obraduje Rada Powiatu,
2) przed budynkiem Starostwa.
2. Przed budynkiem Starostwa flaga zawieszona jest na lince na maszcie umiejscowionym po lewej stronie przed wejściem głównym (z punktu widzenia wchodzącego).
3. W pomieszczeniu obrad Rady flagę podnosi się po lewej stronie od godła państwowego
(z punktu widzenia wchodzącego) w osadzonym drzewcu umieszczonym w specjalnej tulei.


§ 7


1. Flaga nie może być zawieszona lub osadzona powyżej flagi państwowej (lub wojewódzkiej albo flagi Unii Europejskiej).
2. W przypadku wywieszenia kilku flag należy trzymać się porządku:
1) gdy eksponuje się flagę powiatową i państwową (lub wojewódzką albo flagę Unii Europejskiej) to flaga państwowa (wojewódzka lub Unii Europejskiej) zajmuje miejsce po lewej stronie flagi Powiatu (z punktu widzenia patrzącego),
2) w przypadku dwóch różnych flag powiatowych po lewej stronie umieszcza się flagę gospodarza, a gdy są różne flagi powiatowe, flaga powiatowa gospodarza zajmuje środkowe miejsce,
3) w przypadku trzech flag tj. państwowej, wojewódzkiej (lub Unii Europejskiej) i powiatowej flagę państwową umieszcza się pośrodku, wojewódzką (lub Unii Europejskiej) po lewej stronie,
4) jeżeli flagi wywieszone są na masztach każda z nich musi wisieć na osobnym maszcie.


§ 8


1. Flaga może być podnoszona na budynkach, przed budynkami i w pomieszczeniach budynków jednostek organizacyjnych powiatu z okazji:
1) wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw,
2) uroczystości własnych,
3) uroczystości powiatowych.
2. Flaga może być wywieszona na budynkach, przed budynkami i w pomieszczeniach budynków wszelkich instytucji, przedsiębiorstw, organizacji społecznych na terenie Powiatu w czasie ich własnych uroczystości i uroczystości powiatowych.
3. Flaga może być podnoszona także w innych miejscach i sytuacjach związanych w szczególności z reprezentowaniem Powiatu w ramach współpracy regionalnej oraz podczas oficjalnych spotkań o charakterze gospodarczym.
4. Podmioty uprawnione do podnoszenia flagi mogą ją podnosić także z okazji uroczystości, rocznic i świąt państwowych.
5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu może wyrazić zgodę na używanie flagi przez inne podmioty nie wymienione w uchwale określające miejsce i termin jej użycia.


§ 9


Zarząd Powiatu może zakazać używania herbu lub flagi, gdy uprawniony do ich używania wykorzystuje herb lub flagę w sposób niezgodny z określonymi w uchwale zasadami, a także gdy uzna, że podmiot ten używa któregoś z symboli Powiatu w sytuacjach naruszających dobre obyczaje lub dobre imię Powiatu.


§ 10


1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Zasady określone w uchwale nie naruszają praw nabytych dotyczących zgody na używanie herbu przed dniem wejścia w życie tej uchwały.


§ 11


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 5 Statutu Powiatu Sztumskiego zasady używania herbu i flagi Powiatu określa Rada Powiatu Sztumskiego w drodze uchwały. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:906
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-01-15 19:08:49
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-01-15 19:05:10