Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLVI/56/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 grudnia 2005 roku

zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/20/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2005 roku


Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 oraz art. 35 a ust. 3 Ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami)


§1


1. W Uchwale nr XXXVIII/20/2005 zmienia się treść załącznika nr 1 /Załącznik Nr 1/, który otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.


§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 48 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz.776
z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu dokonuje podziału środków PFRON przypadających według algorytmu na Powiat Sztumski. Analiza wydatków poniesionych na realizację zadań powiatu realizowanych z PFRON oraz złożonych wniosków wykazuje potrzebę przeniesienia środków pomiędzy zadaniami w celu właściwego wykorzystania.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków PFRON spełnia wymogi określone w art. 35 a ust. 3 Ustawy o rehabilitacji i jej podjęcie jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:949
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-01-15 19:22:20
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-01-15 19:16:52