Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLV/53/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 listopada 2005 roku

zmieniająca załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/19/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne


Na podstawie art. 12 pkt. 10a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1


Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/19/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, w zakresie o których mowa poniżej:  1. W § 5 ust.1 po myślniku 1 skreśla się sformułowanie  „w terminie od 1 czerwca do15 września 2005 roku” i wpisuje się w to miejsce „w terminie od 1 czerwca do 10 listopada 2005 roku.”

  2. W § 5 ust. 1 dodaje się myślnik 5, który otrzymuje brzmienie: „dołączenie do wniosku oświadczenia o wyrażaniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zbieranych w celach stypendialnych oraz do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie
    z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

  3. § 5 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie „ W przypadku stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku lub braku załączników student zobowiązany jest uzupełnić braki formalne wniosku lub załączników o których mowa w § 5 ust.1 w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania stosowanego wezwania. W przypadku nie dostarczenia brakujących dokumentów wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.”

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


UZSADANIENIE

Dokonanie zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/19/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne podyktowane jest przesłankami społecznymi. Po terminie 15 września wypłynęło 13 wniosków o przyznanie stypendium, które spełniają kryterium formalne. Podstawową przyczyną późniejszego złożenia wniosku było brak posiadania statusu studenta na dzień zakończenia przyjmowania wniosków. Nie wszyscy wnioskodawcy w dniu 15 września posiadali status studenta, ponieważ nabór na uczelnie wyższe był dokonywany do końca września. Ze względu na trudną sytuacje materialną wnioskodawców przedłużenie terminu składania wniosków jest w pełni uzasadnione. Natomiast zmiana zapisu § 5 ust. 4 ułatwi rozpatrywanie wniosków i pełniejsze wykorzystanie kwoty przyznanego stypendium.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:837
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-01-15 19:30:21
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-01-15 19:27:57