Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr  XLIV/47/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2005 roku

w sprawie powierzenia zadań własnych Powiatu - Gminom w zakresie   bieżącego utrzymania dróg powiatowych.Na podstawie art. 12, ust. 8a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tj.: (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:§ 11. Powierza się zadania własne Powiatu - Gminie Dzierzgoń w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych miejskich w 2006 r.
2. W załączeniu wykaz dróg powiatowych przeznaczonych do bieżącego utrzymania /Załącznik Nr 1/§ 21. Powierza się zadania własne Powiatu – Gminom Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie i Stary Targ w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich w 2006 r.
2. W załączeniu wykaz dróg powiatowych przeznaczonych do bieżącego utrzymania załączniki: nr 2 –  Dzierzgoń /Załącznik Nr 2/ , nr 3 – Stary Dzierzgoń /Załącznik Nr 3/, nr 4 – Mikołajki Pomorskie/Załącznik Nr 4/, nr 5 – Stary Targ./Załącznik Nr 5/§ 3Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUZASADNIENIE:

1. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzania, prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także
z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu. (Art. 5, ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym).

2. W celu usprawnienia prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg powiatowych miejskich i zamiejskich na terenie powiatu sztumskiego Gminy wyraziły wolę przejęcia jako zadanie zlecone w 2006 roku utrzymanie dróg powiatowych.

3. Utrzymanie ulic w mieście Dzierzgoń obejmuje:
• wykonywanie remontów cząstkowych ulic,
• wykonanie remontów chodników,
• remonty oznakowania pionowego i poziomego ulic,
• usuwania wiatrołomów,
• drobne remonty mostów i przepustów,
• oczyszczanie (udrażnianie) przepustów pod drogami i zjazdami,
• koszenie chwastów na poboczach dróg oraz w połowie skarp rowów przydrożnychw granicach administracyjnych miasta,
• sprzątanie i odśnieżania ulic,
• inne proste prace wskazane i uzgodnione przez Starostwo.4. Utrzymanie dróg zamiejskich powiatowych na terenie Gminy Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie i Stary Targ obejmuje:
• oczyszczanie (udrażnianie) przepustów pod drogami i zjazdami, drobne remonty mostów i przepustów,
• wykonywanie rowków odwadniających w poboczach dróg,
• remonty oznakowania pionowego i poziomego dróg,
• koszenie chwastów na poboczach dróg oraz w połowie skarp rowów przydrożnych,
• wycinanie zarośli z rowów przydrożnych,
• podcinanie koron drzew oraz odrostów przy drzewach,
• usuwanie przydrożnych drzew stosownie do wydanych decyzji,
• usuwanie wiatrołomów,
• roboty porządkowe na ulicach (teren zabudowy wsi),
• remonty dróg gruntowych,
• inne proste prace wskazane i uzgodnione przez Starostwo.5. Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:841
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-01-15 19:46:17
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-01-15 19:37:23