Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLIV/49/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2005r.

w sprawie ustanowienia zabezpieczenia realizacji Umowy o dofinansowanie Projektu „ Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” nr Z /2.22/II/2.2/16/05 w ramach Priorytetu 2- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach


Na podstawie art. 12. pkt. 9 Ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142
z 2001, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:


§ 1


W celu ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy określonej w § 6 Umowy o dofinansowanie projektu nr Z/2.22/II/2.2/16/05 pn. „ Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” z Europejskiego Funduszu Społecznego w Działaniu 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w postaci zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 80 072 zł
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt dwa złote).


§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie


Na podstawie art.12 pkt.9 do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy określenie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.
Zaciągnięcie zobowiązania wekslowego w postaci zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową dotyczy Umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” nr Z/2.22/II/2.2/16/05, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.
W związku z powyższym podjęcie Uchwały uważa się za zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1212
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-01-15 19:56:32
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-01-15 19:53:20