Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLIV/48/2005
Rady Powiatu Sztumskiego 
z dnia 15 listopada 2005 roku

zmieniająca  Uchwałę nr XXXVI/14/2005 z  dnia 15 marca 2005 w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie


Na podstawie art.6 ust. 1, 2, art. 12 pkt 8 lit. I, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1


W Uchwale nr XXXVI/14/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z  dnia 15 marca 2005 roku w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie zmienia się brzmienie § 1:
1) dotychczasowy zapis § 1 ma formę ustępu  1,
2) dodaje się ust. 2 w brzmieniu Statut Zakładu Aktywności Zawodowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.


§ 2


Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.


§ 3


Wykonanie Uchwały  powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego


§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:921
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-01-15 20:10:33
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-01-15 19:57:09