Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLIV/51/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109 ust. 1, 112 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 roku  z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala , co następuje:


§ 1  1. Zwiększa  się o kwotę  918.636 zł plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały /Załącznik Nr 1/. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi  25.676.269 zł.

  2. Zwiększa się o kwotę 473.779 zł oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały /Załącznik Nr 2/. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 29.231.380 zł.

  3. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu w wysokości 5.724.964 zł zostaną sfinansowane:
    1) zaciągniętymi kredytami w wysokości 3.536.552 zł,
    2) wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym w wysokości 855.429 zł,
    3) zaciągniętą pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.332.983 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały /Załącznik Nr 3/.

  4. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę 2.169.853 zł  zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2


W uchwale nr XLIII/45/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 11 października 2005 roku załącznik nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2005 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały./Załącznik Nr 4/


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 915.636 zł dokonuje się na podstawie:

1. decyzji Ministra Finansów nr IP6/11ZP/4135/734/10855/2005 z dnia 10 października 2005 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 600 rozdziale 60014 § 6439 o kwotę 321.196 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G( 09505) Sztum-Kalwa na odcinku Sztum-Pietrzwałd–Kalwa, nr Z/2.22/III/3.1/084/04,

2. decyzji Ministra  Finansów nr IP-6/4135/790/11206/10A/MO/05 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 750, rozdziale 75020 § 2127 o kwotę 12.500 zł . Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji zadania „ Europejski debaty publiczne na temat przyszłości Unii Europejskiej”, w tym na sfinansowanie następujących wydatków: wynajem sali, materiały promocyjne i reklamowe, poczęstunek, zaproszenia oraz prowadzenie konferencji.

3. decyzji Ministra Finansów nr ST4-4822-733/2005 z dnia 19 października 2005 r. przyznano dla powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 501.940 zł. Środki rezerwy przeznaczone są na uzupełnienie dochodów powiatu.

4. decyzji Ministra Finansów nr FS10-453-412/22/05 z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 852, rozdziale 85220 § 2130 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji sieci ośrodków i punktów interwencji kryzysowej.

5. decyzji Ministra Finansów nr ST5-4820-22p/2005 z dnia 02 listopada 2005 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Sztumie.
Ponadto dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 3.000 zł na podstawie zawartego porozumienia w dniu 27.10.2005 r. pomiędzy powiatem a Miastem i Gmina Dzierzgoń w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania „Utworzenie Powiatowego Centrum Interwencji Kryzysowej”
Środki rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu  w wysokości 57.083 zł  przeznacza się na:
1. realizację inwestycji  „ Budowa i modernizacja parkingów przy budynku Starostwa powiatowego w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”  w wysokości 7.600 zł na zasadzenia wieloletnie,
2. zabezpieczenie wkładu własnego projektu „ Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 17.200 zł,
3. zabezpieczenie wkładu własnego projektu” Wyposażenie lub doposażenie infrastruktury socjalno-bytowej placówek specjalnych zapewniających całodobową opiekę dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 15.873 zł,
4. zabezpieczenie wkładu własnego projektu” Wyposażenie bazy dydaktycznej –zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych w procesie nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu w wysokości 16.410 zł,


Zmiany w planie wydatków budżetowych w kwocie 84.000 zł dotyczą zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80120 i 80130 w związku  z brakiem z realizacji zadań inwestycyjnych: „ Modernizacja obiektu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach” oraz „ Remont sal sportowej i gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole szkół w Sztumie”  a zwiększenie planu wydatków na:
1. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii dla Zespołu Szkół w Sztumie w wysokości 34.000 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 50.000 zł

Ponadto dokonuje się  zmiany w planie wydatków budżetowych pomiędzy działami 801 i 854 ww związku z dostosowaniem planu wydatków do aktualnych potrzeb Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.

Dostosowano wydatki na zadania inwestycyjne 2005 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:819
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-01-15 20:41:55
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-01-15 20:36:45