Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLIII/45/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 11 padziernika 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109 ust. 1, 112 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 roku  z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala , co następuje:


§ 1  1. Zwiększa się o kwotę 1.546.742 zł plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały /Załącznik Nr 1/. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi  24.879.083 zł.

  2. Zmniejsza się o kwotę 862.224 zł oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały /Załącznik Nr 2/. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 28.879.051 zł.

  3. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu w wysokości 6.169.821 zł zostaną sfinansowane:
    1) zaciągniętymi kredytami w wysokości 3.981.409 zł,
    2) wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym w wysokości 855.429 zł,
    3) zaciągniętą pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.332.983 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały /Załącznik Nr 3/.

  4. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę 2.169.853 zł  zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2


Zwiększa się o kwotę 7.420 zł dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. /Załącznik Nr 4/
Dochody własne jednostek budżetowych  i wydatki nimi sfinansowane po zmianie wynoszą 394.435 zł.


§ 3


W uchwale nr XL/35/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku załącznik nr 2 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2005 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały /Załącznik Nr 5/.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 1.332.983 zł dokonuje się na podstawie umowy o dofinansowanie nr Z/2.22/III/3.1/084/04 „ Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G(09505) Sztum-Kalwa na odcinku Sztum-Pietrzwałd-Kalwa” w ramach priorytetu 3 Rozwój lokalny , działanie 3.1. Obszary wiejskie zawartej z Wojewodą Pomorskim. Udział środków z ERDF w całkowitych kosztach realizacji projektu wynosi 3.139.654 zł, w tym  w roku 2005  1.332.983 zł.
Dochody te przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na finansowanie powyższego zadania.
Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 13.759 zł stanowią wpływy ze sprzedaży usług, składników majątkowych, dochodów z najmu oraz środków pieniężnych odprowadzonych na rachunek budżetu powiatu z rachunku środków specjalnych w wyniku likwidacji. Kwotę tę przeznacza się na:
1. zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół w Sztumie - 2.530 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół w Dzierzgoniu - 2.287 zł,
3. zakup usług remontowych dla Zespołu Szkół zawodowych w Barlewiczkach-4.228 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Specjalnego w Uśnicach -  2.043 zł,
5. zakup usług pozostałych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu – 2.671 zł.
Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 200.000 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej dokonuje się z związku  wyższą realizacją dochodów od planowanych. Dochody te przeznacza się na:
1. zakup materiałów i wyposażenia( prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdów i inne) dla Starostwa Powiatowego – 140.000 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie  - 14.290 zł.
3. świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie – 45.710 zł.
Zmiany w planie wydatków budżetowych w kwocie 192.310 zł dotyczą zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60014 w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja drogi powiatowej Sztum –Kalwa” -rozstrzygnięcie przetargu a zwiększenie planu wydatków na:
1. świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie – 178.310 zł,
2. świadczenia społeczne na wydatki dla kontynuujących naukę i usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 14.000 zł,

Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 7.420 zł z tytułu otrzymanych darowizn przez Starostwo Powiatowe w Sztumie.
Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji celowej na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Sztumie na zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Pododdziału Udarowego oraz gastroskopu.

Dostosowano wydatki na zadania inwestycyjne 2005 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:783
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-01-15 20:59:12
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-01-15 20:55:48