Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

UCHWAŁA nr L/20/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia  9 maja 2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  ( t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmian.) oraz art.53 ust. 1 ustawy  z dnia   29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 roku z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.
Sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w  kapitale (funduszu) oraz informację dodatkową stanowi załącznik nr 1
do Uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. nr 76 poz. 694 z 2002 roku z późn. zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
W związku z powyższym podjęcie Uchwały uważa się za zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:884
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-07-17 08:14:37
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-07-17 08:10:34