Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała  nr L/22/2006
Rady  Powiatu  Sztumskiego
z  dnia 9 maja 2006


w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Regulaminie Rady Społecznej Działającej przy Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w    Sztumie
  

                 Na podstawie art. 46 ust. 3 Ustawy  z  dnia  30  sierpnia 1991r. 
o  zakładach opieki  zdrowotnej ( Dz. U . Nr 91, poz. 408 z  późn. zm.)
oraz art.4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1592 z póżn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

                                                        
§  1
  
     Zatwierdza  się  zmiany w Regulaminie Rady Społecznej działającej przy  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie  polegające na nadaniu nowej treści paragrafu 15 tego regulaminu w brzmieniu:
„„1. Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie jej członków o planowanym posiedzeniu Rady na 7 dni przed tym posiedzeniem, podając godzinę oraz porządek obrad.
2. Przekazanie zawiadomienia o którym mowa w ust. 1 oraz dołączonych
do niego materiałów może, za zgodą członków Rady mieć postać przekazu poczty elektronicznej na wskazany przez członka Rady jego adres poczty elektronicznej.”
określone w Uchwale nr 5/2006   Rady Społecznej, działającej
przy  Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki   Zdrowotnej w Sztumie
z  dnia  11 kwietnia 2006r. w sprawie  zmiany Regulaminu Rady Społecznej
przy  SPZOZ   w  Sztumie,  stanowiącej  Załącznik nr 1 do  niniejszej  Uchwały.

§  2

Wykonanie  Uchwały  powierza  się  Dyrektorowi  Samodzielnego  Publicznego Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Sztumie i Przewodniczącemu Rady Społecznej.
 
§  3

  Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem  podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


UZASADNIENIE


Do zadań Rady Społecznej, działającej przy SP ZOZ miedzy innymi należy uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył zakład, a takim podmiotem jest Rada Powiatu.
W związku z powyższym podjecie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:852
Treść wprowadził(a): Adamowicz Marcin, 2006-07-17 08:52:33
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-07-17 08:48:03