Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie


Uchwała nr LI/23/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 maja 2006 roku


w sprawie przystąpienia do działań zmierzających do organizacji
oraz przeprowadzenia  w roku 2007 obchodów „Roku Dolnego Powiśla”.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 i art. 12 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Sztumskiego wspólnie
z Powiatem Kwidzyńskim do działań zmierzających do organizacji
oraz przeprowadzenia w roku 2007 obchodów „Roku Dolnego Powiśla”.
2. Przewiduje się przystąpienie gmin Powiatu Sztumskiego i gmin Powiatu Kwidzyńskiego do organizacji oraz przeprowadzenia w roku 2007 obchodów „Roku Dolnego Powiśla”.

§2

Wyznacza się Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starostę Sztumskiego jako przedstawicieli powiatu w Komitecie Honorowym Obchodów „Roku Dolnego Powiśla”.
§3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia z Powiatem Kwidzyńskim oraz gminami Powiatu Sztumskiego i Powiatu Kwidzyńskiego porozumienia
w sprawie wspólnej organizacji oraz przeprowadzenia obchodów „Roku Dolnego Powiśla”.
§4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUZASADNIENIE


 W lutym 2006 r. starostowie, wójtowie i burmistrzowie w imieniu samorządów lokalnych powiatów sztumskiego i kwidzyńskiego zwrócili się
z prośbą do Marszałka Województwa Pomorskiego, Jana Kozłowskiego
o ustanowienie przez Sejmik Województwa Pomorskiego roku 2007 „Rokiem Dolnego Powiśla” oraz objęcie przez Marszałka patronatu nad tym przedsięwzięciem. Wystąpienie znalazło uznanie i samorządowcy obu powiatów zostali poinformowani, że Sejmik Województwa Pomorskiego podejmie stosowną uchwałę we wrześniu 2006 r., a samorząd województwa wesprze przedsięwzięcie finansowo.
 Organizacja „Roku Dolnego Powiśla” jest okazją do szerszego zaistnienia i promocji Powiśla w województwie pomorskim. Różnorodne imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne oraz konferencje naukowe będą okazją
do zaistnienia społeczności Powiśla na tle różnorodności etniczno - kulturowej województwa pomorskiego, zaprezentowania dorobku powiatów sztumskiego
i kwidzyńskiego, wzajemnego poznania się w wymiany doświadczeń, a także zacieśnienia więzów z mieszkańcami innych regionów Pomorza.
 W związku z powyższym podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia
do działań zmierzających do organizacji oraz przeprowadzenia w roku 2007 obchodów „Roku Dolnego Powiśla” jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:788
Treść wprowadził(a): Adamowicz Marcin, 2006-07-17 08:57:46
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-07-17 08:55:21