Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr LI/25/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 maja 2006r.

zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/19/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
 

Na podstawie art. 12 pkt 10a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 14 poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.) - Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały
nr XXXVIII/19/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku
w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w zakresie, o którym mowa poniżej:

1. §3 otrzymuje nowe brzmienie:

„ust 1 Stypendia są przekazywane uczniom w formie finansowej.”

2. §6 otrzymuje nowe brzmienie:

„ust 1 Maksymalna kwota stypendium w roku szkolnym wynosi 1 000,00 zł.”

„ust 2 Stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych w wysokości maksymalnie 100,00 zł”

„ust 3 Stypendium przekazywane jest na podstawie zaświadczeń o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych podpisywanych przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z wychowawcą lub osobą upoważnioną przez Dyrektora, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu. Dopuszcza się składanie zbiorczego oświadczenia dla wszystkich uczniów danej klasy.”

„ust 4 Stypendyści pełnoletni oraz rodzice/prawni opiekunowie stypendystów niepełnoletnich, składają oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne jednorazowo na rok szkolny, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu.”

„ust 5 Ustala się limit w wymiarze 7 godzin nieusprawiedliwionych, którego przekroczenie powoduje utratę stypendium.”

„ust 6 Osoby, które nie wykorzystały pełnego limitu stypendium w 2005r. otrzymują niewykorzystaną kwotę w transzy za 2006r.”

3. Dodaje się §11 w brzmieniu: „Zapisy znowelizowanego Regulaminu mają zastosowanie do czynności związanych z realizacją projektu w odniesieniu do poprzednich miesięcy roku szkolnego 2005/2006 za wyjątkiem §6 ust 5, który wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.”

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

U Z A S A D N I E N I E

Dokonanie zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/19/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, podyktowane jest koniecznością dostosowania dokumentacji związanej z realizowanymi projektami stypendialnymi do następujących aktów prawnych:

a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 marca 2006r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006  (Dz.U. nr 58, poz. 404)

b) Uchwały nr 289/283/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 na rok 2005 (rok szkolny/akademicki 2005/2006) „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w województwie pomorskim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach.

Obowiązek uaktualniania dokumentacji zgodnie z w/w przepisami dotyczy wszystkich beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
Ponadto w efekcie wprowadzenia zmian, o których mowa w Uchwale nastąpi usprawnienie systemu wypłat i rozliczania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest słuszne
i zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:837
Treść wprowadził(a): Adamowicz Marcin, 2006-07-17 09:06:37
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-07-17 09:03:54