Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

   Uchwała nr LIII/32/2006
  Rady Powiatu Sztumskiego
   z dnia 11 lipca 2006 roku


w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sztumie

Na podstawie art. 20 ust.2, art. 21 ust 1 pkt 2,  art. 21 ust. 2 oraz art. 238 ust 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 249 poz. 2104) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały./Załącznik Nr 1/
§ 2

Powiat przekazuje Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie  mienie ruchome, którego wykaz znajduje się w księgach inwentarzowych jednostki.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi PCPR w Sztumie.

§ 4
 
Uchwała wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z  mocą obowiązującą
od dnia 30 czerwca 2006 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:845
Treść wprowadził(a): Adamowicz Marcin, 2006-07-17 10:34:45
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-07-17 09:21:48