Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

UCHWAŁA nr XLVIII/16/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
 z dnia 14 marca 2006 roku


w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 165 ust. 2 i art. 168 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1
1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 37.800 zł  zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. /Załącznik Nr 1 /
 Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi  26.658.392  zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.216.429 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. /Załącznik Nr 2 /
 Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 31.078.093 zł.
3. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości 6.799.684 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w wysokości 4.993.012 zł,
2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.806.672 zł,
4. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 6.799.684 zł  zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. /Załącznik Nr 3 /
5. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę 2.379.983 zł  zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się stan funduszu na początek roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 6.307 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały./Załącznik Nr 4 /

2. Zwiększa się stan funduszu na początek roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 47.221 zł  zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały./Załącznik Nr 5 /

§ 3
Zwiększa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 5.490 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. /Załącznik Nr 6 /
§ 4
W uchwale nr XLVI/61/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2005 roku załącznik nr 9 „ Wydatki na zadania inwestycyjne 2006 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. /Załącznik Nr 7 /
§ 5
W uchwale nr XLVI/61/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2005 roku załącznik nr 10 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie:
Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 37.800 zł przeznaczoną na przeprowadzenie audytu projektów realizowanych w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność”:
 o dofinansowanie projektu „ Reaktywacja” nr SPORZL/2.22/I/1.3/14/U/01/05 - 16.800 zł;
 o dofinansowanie projektu „Czas na staż” nr SPORZL/2.22/I/1.2/13/U/01/05 - 21.000 zł.
Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz.U. Nr 164, poz 1366 z  dnia 28.07.2005r.) daje możliwość finansowania kosztów audytu ze środków Funduszu Pracy.
Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.254.229 zł związane jest z realizacją projektu nr Z/2.22/III/3.1/084/04 „ Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G (09505) Sztum-Kalwa na odcinku Sztum-Pietrzwałd-Kalwa” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3- Rozwój Lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie ( połączenie wykonania II i III etapu w 2006 r.). Udział środków EFRR wynosi 1.806.672 zł , natomiast udział budżetu powiatu i państwa wynosi 602.224 zł.
Ponadto dokonuje zmniejszenia stanu funduszu na początek roku o kwotę 6.307 zł planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok oraz zwiększenia o kwotę 47.221 zł   stanu funduszu na początek roku planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  na 2006 rok.
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 5.490 zł w związku z otrzymywanymi darowiznami przez Starostwo Powiatowe w Sztumie.
Dostosowano wydatki na zadania inwestycyjne 2006 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:807
Treść wprowadził(a): Adamowicz Marcin, 2006-07-17 12:23:05
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-07-17 12:20:45