Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Informacje o zawartości wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Informacje o zawartości wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza


UZYSKANIE POZWOLENIA NA EMISJĘ PYŁÓW I GAZÓW DO POWIETRZA W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI (WŚ-09)


WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o wydanie pozwolenia - spełniający wymagania określone w art. 184 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).

Załączniki:

  • wypis z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną).
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa.

Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, pokój 22.

Odbiór dokumentów: bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, I piętro, pokój 18.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1 miesiąc, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie przez Starostę Sztumskiego decyzji administracyjnej – pozwolenie na emisję pyłów i gazów.


OPŁATY
Opłatę skarbową za wydanie pozwolenia w wysokości 2011,00 zł dla dużych przedsiębiorstw lub 506,00 zł dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Miasta i Gminy Sztum nr konta:

74 8309 0000 0000 0042 2000 0020


TRYB ODWOŁAWCZY

Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Sztumskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników - I piętro, pok. 18, tel. 55 267 74 36


PODSTAWA PRAWNA

  • Art.181 ust. 1 pkt 2, art. 184, art. 188, art. 221, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).