Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Informacja o zawartosci wniosku

Informacja o zawartości wniosku


UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW (WŚ-15)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek spełniający wymagania art. 42. ust.1 ustawy o odpadach. Uwagi szczegółowe dotyczące zawartości wniosku przedstawiono w pliku o nazwie Informacja o zawartości wniosku
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów składany przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - powinien dodatkowo spełniać wymagania określone w art. 32 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016r., poz. 803 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005r., Nr 214, poz. 1806 ze zm.)

Załączniki do wniosku:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady;
 • do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych lub zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach;
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 72 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach (z wyłączeniem postępowań obejmujących wyłącznie odpady niepalne);
 • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach ( z wyłączeniem postępowań obejmujących wyłącznie odpady niepalne);
 • zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach;
 • oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań:
 • oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach;
 • oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:

a)   fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b)   prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w ostatnich 10 latach nie wydano  ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy;

 • oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy;
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane;
 • dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa.

Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, pokój 22.

Odbiór dokumentów: bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, I piętro, pokój 18.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna.


OPŁATY

Opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł  - tytułem: za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów należy uiścić na rachunek bankowy Miasta i Gminy Sztum nr konta: 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020


TRYB ODWOŁAWCZY

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE

Zasady gospodarki odpadami określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016r., poz.1987 ze zm.)

Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów  jest:

1)  marszałek województwa:

a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,

c)  dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;

2)   starosta - w pozostałych przypadkach z tym, że

3)   organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

 

Według art. 45. 1. pkt. 1 ustawy o odpadach - z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zwalnia się:

 • podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 • podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; w pozwoleniu tym muszą być uwzględnione warunki zbierania odpadów;
 • posiadacza odpadów obowiązanego do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017r., poz. 1849);
 • władającego nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej nieruchomości;
 • wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia;
 • punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami.

 

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników - I piętro, pok. 18, tel. 55 267 74 36


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 41 - 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz.1987 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923).