Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Oświadczenie

Oświadczenie


UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA HODOWANIE LUB UTRZYMYWANIE CHARTÓW RASOWYCH LUB ICH MIESZAŃCÓW (WŚ-20)


WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o wydanie zezwolenia (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

  • oświadczenie,
  • kopia zaświadczenia o szczepieniu przeciw wściekliźnie,
  • kopia rodowodu lub metryki,
  • inne dokumenty np.: dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa.

Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, pokój 22.

Odbiór dokumentów: bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, I piętro, pokój 18.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna - zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.


OPŁATY

Opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł  należy uiścićnależy uiścić na rachunek bankowy Miasta i Gminy Sztum nr konta:

 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020


TRYB ODWOŁAWCZY

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników - I piętro, pok. 18, tel. 55 267 74 36


PODSTAWA PRAWNA

Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017r., poz. 1295 ze zm.).