Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Wniosek

Wniosek

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe


UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE (WŚ-21)


WYMAGANE DOKUMENTY

  • wypełniony formularz wniosku.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa.

Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, pokój 22.

Odbiór dokumentów: bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, I piętro, pokój 18.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeden miesiąc, dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przekazanie dokumentów wskazanych we wniosku. 


OPŁATY

1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

2. Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.

3.  Jednostkowe stawki opłat wynoszą odpowiednio:

a. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów.

b. Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc 5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.

c.  Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4) wynoszą:

- 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;

- 1,50 zł za stronę kopii kolorowej.

d.  Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:

1) 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w podpunkcie c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;

2) 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w podpunkcie c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;

3) 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w podpunkcie c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;

4) 841 mm x 1.189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w podpunkcie c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.

e. Jeżeli wniosek dotyczy udostępniania informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,5 zł za każdą płytę CD lub DVD. Jeżeli wniosek dotyczy innego nośnika niż płyta CD i DVD, organ (po uzyskaniu zgody wnioskującego) pobiera opłatę równą, kosztowi zakupu nośnika. Po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego.

4. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

5. Opłatę, o której mowa w pkt. 3, uiszcza się w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania, przez wpłatę do kasy lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sztumie nr 67 8309 0000 0010 0029 2000 0020

6. Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN*. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. Opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa  należy uiścić na rachunek bankowy Miasta i Gminy Sztum nr konta: 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020


TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji, stronie przysługuje odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników - I piętro, pok. 18, tel. 55 267 74 36


PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415 ze zm.)