Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wniosek

Wniosek


 ZAŚWIADCZENIE Z UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZANIA LASU (WŚ-22)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez osobę posiadająca tytuł prawny do władania nieruchomością
  • W zależności od potrzeb – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy

Załączniki:

  • Tytuł prawny do władania nieruchomością

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa.

Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, pokój 22.

Odbiór dokumentów: bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, I piętro, pokój 18.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przekazanie dokumentów wskazanych we wniosku. 


OPŁATY

Za wydanie wniosku – 17zł przelewem na rachunek bankowy należy uiścić na rachunek bankowy Miasta i Gminy Sztum

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy uiścić na rachunek bankowy Miasta i Gminy Sztum.

nr konta: 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020


TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji, stronie przysługuje odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Sztumskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników - I piętro, pok. 18, tel. 55 267 74 36


PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa o lasach z dn. 28 września 1991r. o lasach (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.)