Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

Wniosek

Wniosek


UZYSKANIE DECYZJI O WYŁĄCZENIU GRUNTÓW ROLNYCH Z PRODUKCJI (WŚ-23) 


 WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o wyłączenie z produkcji gruntów rolnych położonych na terenie powiatu sztumskiego. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę) wnioskującego, oznaczenie geodezyjne nieruchomości: obręb (położenie), arkusz mapy, numer działki.

Załączniki:

  • dokument stwierdzający prawo do nieruchomości (np. umowa dzierżawy, prawo do dysponowania działką na cele budowlane) - dokument wymagany w przypadku, kiedy osoba składająca wniosek nie jest właścicielem działki,
  • decyzja o warunkach zabudowy/ decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o ile jest wymagana,

W przypadku, gdy nie ma wymogu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzn. gdy dla gruntów w granicach działki na której ma być realizowana inwestycja, funkcjonuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), Inwestor może przedłożyć - o ile posiada - wypis i wyrys z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy obejmującego przedmiotowy teren bądź informację o terenie wydaną przez właściwy urząd gminy.

  • mapa z zaznaczonym graficzni, kolorowym, wyraźnym obrysem powierzchni niezbędnej do wyłączenia z produkcji rolniczej  z opisem, że jest to powierzchnia do wyłączenia,
  • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej,

w przypadku, gdy z tytułu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji decyzją Starosty Sztumskiego naliczona została należność i opłaty rolnicze, inwestor w momencie faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji przedkłada (w celu obniżenia wyliczonej należności) - dokument określający wartość rynkową gruntu objętego wyłączeniem, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji (np. opinia rzeczoznawcy majątkowego).


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa.

Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, pokój 22.

Odbiór dokumentów: bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, I piętro, pokój 18.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeden miesiąc - na wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej następuje w formie decyzji administracyjnej.  Sprawy o wydanie decyzji lub zaświadczenia prowadzone są w trybie przepisów ustawy z dnia 03.02. 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161).


OPŁATY

Wniosek z załącznikami, decyzja lub zaświadczenie nie podlegają opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Sztumskiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


DODATKOWE INFORMACJE

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Pod pojęciem "wyłączenie gruntów rolnych z produkcji" rozumie się: - rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów (zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. z 2017 r., poz. 1161). Zgodnie z tą ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas: I, II, III, IIIa i IIIb, użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia organicznego klas IV, IVa, IVb, V i VI oraz grunty wymienione w art. 2 ust 1 pkt 2 - 10 winno być poprzedzone uzyskaniem decyzji zezwalających na takie wyłączenie.

Z produkcji rolnej wyłączyć można grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne . Wyłączenie gruntów może być trwałe lub  nietrwałe (czasowe). Osoba, która uzyskała zgodę na trwałe wyłączenie gruntu rolnego z produkcji jest zobowiązana do uiszczenia należności czyli jednorazowej opłaty zgodnie z określoną w tej ustawie wysokością oraz opłat rocznych, stanowiących 10% należności przez okres 10 lat. Osoba, która uzyskała zgodę na nietrwałe (czasowe) wyłączenie gruntu rolnego jest zobowiązana do uiszczenia opłat rocznych przez okres faktycznego wyłączenia, jednak nie dłużej jak przez okres 20 lat. Należność umniejsza się o wartość rynkową wyłączonego gruntu.

Obowiązek uiszczania należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,0500 ha w przypadku budynku jednorodzinnego i do 0,0200 ha na każdy lokal w przypadku budynku wielorodzinnego.

Właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a gruntów leśnych dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych, gdzie właściwym jest dyrektor parku.


PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161).