Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zarządzenia Starosty
2018


Zarządzenie nr 1/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05 stycznia 2018r.
W sprawie: powołania Komisji  przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Bankową obsługę budżetu powiatu sztumskiego tj. Starostwa Powiatowego w Sztumie i 9 jednostek organizacyjnych.”

Zarządzenie nr 1A/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust. 1 Pzp na: realizację cyklu studiów podyplomowych, szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.

Zarządzenie nr 2/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 luty 2018r.
W sprawie: powołania komisji odbiorowej dla odbioru końcowego inwestycji pn.: „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty pragmatycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy”.

Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08 luty 2018r.
W sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu sztumskiego w roku 2018.

Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05 stycznia 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Przebudowę drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla.”

Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 kwietnia 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.”

Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 kwietnia 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Dostawę wyposażenia dla potrzeb uruchomienia warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu”. 

Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 kwietnia 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej.”

Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 kwietnia 2018r.
Zmieniające Zarządzenia nr 23/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie.”

Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Budowę obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy”.

Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 maja 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Przebudowę drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu od km 0+000 do km 0+312 km”/

Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 czerwca 2018r.
W sprawie: przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu sztumskiego.

Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 czerwca 2018r.
W sprawie: zmiany Zarządzenia NR 36/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej.

Zarządzenie nr 13/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 czerwca 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Przebudowę drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu”.

Zarządzenie nr 14/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 lipca 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Budowę hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu”.

Zarządzenie nr 15/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 lipca 2018r.
W sprawie: ustalenia wartości środków trwałych, do których stosuje się odpisy amortyzacyjne dla celów podatkowych i bilansowych.

Zarządzenie nr 16/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lipca 2018r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 49/2016 z dnia 09 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu oraz zakupu sprzętu i wyposażenia”.

Zarządzenie nr 17/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lipca 2018r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 24/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzania zasad rachunkowości dotyczących projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław”.

Zarządzenie nr 18/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lipca 2018r.
W sprawie: zmiany Zarządzenia nr 40/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku. W sprawie zasad ewidencji finansowo-księgowej oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Zarządzenie nr 19/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2018r.
W sprawie: powołania Komisji odbiorowej dla odbioru końcowego inwestycji pn.: „Remont dachu budynku głównego szpitala wraz z dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie.”

Zarządzenie nr 20/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 lipca 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Przebudowę drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu od km 0+000 do km 0+312 km”.

Zarządzenie nr 21/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lipca 2018r.
W sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczeń dobry start.

Zarządzenie nr 22/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 lipca 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Budowę hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym”.

Zarządzenie nr 23/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Budowę hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym”.

Zarządzenie nr 24/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05 września 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Przebudowę drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu od km 0+000 do km 0+312 km”.

Zarządzenie nr 25/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 września 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym”.

Zarządzenie nr 26/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 września 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego”.

Zarządzenie nr 27/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 września 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Budowę hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym”.

Zarządzenie nr 29/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 październik 2018r.
W sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie nr 30/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 październik 2018r.
W sprawie: powołania Komisji, celem likwidacji pieczątek w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie nr 31/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 października 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Budowę hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym”.

Zarządzenie nr 32/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 października 2018r.
W sprawie: planu kont dla projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Zarządzenie nr 33/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 października 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2019 roku”.

Zarządzenie nr 34/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 października 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym”.

Zarządzenie nr 35/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 listopada 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2019 roku”.

Zarządzenie nr 36/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 listopada 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: ”Przebudowę bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul Reja 12, 82-400 Sztum”
”Zmianę sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych ul. Reja 8, 82-400 Sztum”.

Zarządzenie nr 37/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 listopada 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad: Zadanie I -”Przebudowę bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul Reja 12, 82-400 Sztum”
Zadanie II -”Zmianę sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych ul. Reja 8, 82-400 Sztum”.

Zarządzenie nr 38/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 listopada 2018r.
Zmieniające Zarządzenia nr 23/2012, Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie.”

Zarządzenie nr 39/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 listopada 2018r.
W sprawie: stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Zarządzenie nr 40/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 grudnia 2018r.
W sprawie: wydelegowania osób reprezentujących Powiat Sztumski w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Dolnego Powiśla”.

Zarządzenie nr 41/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2019 roku”.

Zarządzenie nr 42/2018  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2018r.
Zmieniające Zarządzenie w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Zarządzenie nr 43/2018  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Dostawa wyposażenia dla potrzeb uruchomienia Pracowni Techniki Rolniczej do praktycznej nauki zawodu”.

Zarządzenie nr 44/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05 grudnia 2018r.
W sprawie: powołania Komisji, celem likwidacji pieczątek w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie nr 44A/2018  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2018r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2019 roku”.

Zarządzenie nr 45/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018r.
W sprawie: rocznego programu kontroli fundacji i stowarzyszeń na rok 2019.

Zarządzenie nr 46/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018r.
W sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez jednostki dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.

Zarządzenie nr 47/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 48/2016 z dnia 09 grudnia 2016 roku w sprawie planu kont dla projektu „Zdolni Z Pomorza – Powiat Sztumski”,

Zarządzenie nr 48/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 39/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim”.

Zarządzenie nr 49/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 49/2016 z dnia 04 grudnia 2016 roku wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu oraz zakupu sprzętu i wyposażenia”.

Zarządzenie nr 50/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 24/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław”.

Zarządzenie nr 51/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018r.
W sprawie: zmiany Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

 

Zarządzenie Nr 53/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Sztumie
Zmienia się Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 54/2018 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych w Powiecie Sztumskim- Starostwie Powiatowym w Sztumie.