Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

ZARZĄDZENIA STAROSTY

2012

ZARZĄDZENIE Nr 64/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2012 z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie planu kont dla projektu Nr UDA-POKL.06.03.00-22.-048/11-00 "Staż szansą na zmianę" w ramach Programu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spóności współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 63/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2008 w sprawie planu kont dla projektu Nr POKL.06.01.02-22-007/08 "Nowe etaty" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego realizowanego w latach 2007-2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 62/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie planu kont dla projektu Nr UDA-POKL.07.02.01-22-032/11-00 "Wyjdź z domu" w ramach Programu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 61/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenie nr 36/2009 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2009 roku. w sprawie planyu kont dla projektu Nr UDA-POKL.07.01.02-22-013/09-00 "Uwierz w siebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 60/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2010 z 04 października 2010 roku w sprawie zasad ewidencji finansowo - księgowej oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Sztumie.
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze".
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 58/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, zdrowiu i życiu użytkowników drogi powiatowej nr 3105G w miejscowości Sztum.
szczegóły...

 

Zarządzenie NR 56/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 51/2012 Starosty Sztumskiego z dnia 14.11.2012r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję 2012/2016.
szczegóły...

Zarządzenie NR 55/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Sztumskiego nr 51/10 z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
szczegóły...

Zarządzenie NR 54/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji, celem likwidacji pieczątek w Satrostwie Powiatowym w Sztumie.
szczegóły...

Zarządzenie NR 53/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie powołania
Komisji celem oceny dokumentacji niearchiwalnej po zlikwidowanym Domu Dziecka "Młodych Orląt" w Dzierzgoniu.
szczegóły...

Zarządzenie NR 52/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Sekretarza Powiatu.
szczegóły...


Zarządzenie NR 51/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję 2012/2016r.
szczegóły...

 

Zarządzenie NR 50/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...


Zarządzenie NR 49/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2013 r."
szczegóły...

 

Zarządzenie NR 47/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 października 2012 roku w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej.
szczegóły...

 

Zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 października 2012r. w sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 45/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 października 2012r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2013 roku".
szczegóły...

Zarządzenie Nr 44/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 października 2012r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kołozębiu".
szczegóły...

 

Zarządzenie nr 43/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 1 października 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 18/2009 Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
szczegóły...

Zarządzenie NR 42/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 wrzesnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji, celem oceny dokumentacji niearchiwalnej w Satrostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...

Zarządzenie NR 41/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 wrzesnia 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej złożonego przez Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie.
szczegóły...

Zarządzenie NR 40/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 wrzesnia 2012 roku w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania osobom niepełnosprawnym na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
szczegóły...

Zarządzenie NR 39/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 wrzesnia 2012 roku w sprawie: zasad udzielania osobie fizycznej dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
szczegóły...

Zarządzenie NR 38/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Przebudowę drogi powiatowej nr 3116G Balewo - Cieszymowo - Matule od km 4+590 do km 5+360 dł. odc. 0,770 km".
szczegóły...

Zarządzenie NR 37/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji dokumentacji oraz sporządzenia szczegółowych kalkulacji określających poniesiony wkład własny wnioskodawców w ramach zadania "likwidacja barier architektonicznych" realizowanego w 2011r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
szczegóły...

Zarządzenie NR 36/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kołozębiu".
szczegóły...

Zarządzenie NR 35/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Przebudowę drogi powiatowej nr 3116G Balewo - Cieszymowo - Matule od km 4+590 do km 5+360 dł.odc. 0,770 km".
szczegóły...

Zarządzenie NR 34/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego i oddania części mienia nieruchomego do odpłatnego korzystania innym podmiotom.
szczegóły...

Zarządzenie NR 33/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych"
szczegóły...

 

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie planu kont dla projektu Nr UDA-POKL.06.03.00-22.-048/11-00 "Staż szansą na zmianę" w ramach Programu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spóności współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
szczegóły...

 

Zarządzenie nr 31/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie planu kont dla projektu Nr UDA-POKL.06.03.00-22.-051/11-00 „Krok na przód do pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu.
szczegóły...


Zarządzenie NR 30/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji powiatowej do konkursu pn. "Piękna wieś 2012".
szczegóły...

 

ZARZĄDZENIE Nr 29/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
szczegóły...Zarządzenie NR 28/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie organizacji systemu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...

Zarządzenie NR 27/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla przystani żeglarskiej w Białej Górze.
szczegóły...

Zarządzenie NR 26/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Starostwa Powiatowego zlokalizowanego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31
szczegóły...

Zarządzenie NR 25/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia ilości osób przebywających na sali narad w budynku Starostwa Powiatowego.
szczegóły...

Zarządzenie NR 24/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora / kierownika jednostki budżetowej.
szczegóły...

Zarządzenie NR 23/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie: instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
szczegóły...

Zarządzenie NR 22/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie instrukcji użytkowania samochodu służbowego, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa.
szczegóły...

Zarządzenie NR 21/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
szczegóły...

Zarządzenie NR 20/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na ternie Powiatu Sztumskiego na rok 2012.
szczegóły...

Zarządzenie NR 19/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kołozębiu"
szczegóły...

Zarządzenie NR 18/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie planu kont dla projektu Nr UDA-POKL.06.03.00-22.-048/11-00 "Staż - szansą na zmianę" w ramach Programu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.
szczegóły...

Zarządzenie NR 17/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Termomodernizację obiektów dydaktycznych i administracyjnych samorzadu Powiatu Sztumskiego w celu zwiększenia efektywności wykorzystania energii w rejonie Dolnego Powiśla" w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uśnicach"
szczegóły...

Zarządzenie NR 16/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
szczegóły...

Zarządzenie NR 15/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2010 z 04 października 2010 roku w sprawie zasad ewidencji finansowo - księgowej oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Sztumie
szczegóły...

Zarządzenie NR 15/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego i oddania części mienia nieruchomego do odpłatnego korzystania innym podmiotom.
szczegóły...

Zarządzenie NR 14/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Sztumskiego nr 51/10 z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
szczegóły...

Zarządzenie NR 13/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
szczegóły...

Zarządzenie NR 12/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 maja 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 1/2008 Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie instrukcji ewidencji kontroli druków ścisłego zarachowania w Satrostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...

Zarządzenie NR 11/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego ..."
szczegóły...

Zarządzenie NR 10/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Organizacja festynu pn. "Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
szczegóły...

Zarządzenie NR 9/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowy Przystani Żeglarskiej w Białej Górze.
szczegóły...

Zarządzenie NR 8/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie numerycznego opracowania mapy zasadniczej na podstawie analogowych map zasadniczych oraz implementacji wynikowych opracowań do systemu numerycznego EWID 2007 dla miasta i gminy Dzierzgoń - województwo pomorskie".
szczegóły...

Zarządzenie NR 7/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2012 roku".
szczegóły...

Zarządzenie NR 6/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Remont 3,104 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"
szczegóły...

Zarządzenie NR 5/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2012r.
szczegóły...

Zarządzenie NR 4/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 lutego 2012 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.
szczegóły...

Zarządzenie NR 2/2012 Starosty Sztumskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie usunięcia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu publicznemu, zdrowiu i zyciu uzytkowników drogi powiatowej nr 3105G w miejscowowści sztum.
szczegóły...

 

Zarządzenie NR 1/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z nia 12 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
szczegóły...