Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

ZARZĄDZENIA STAROSTY

2010

Zarządzenie NR 54/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 45/2010 w sprawie planu kont dla projektu "Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim" wraz z procedurą kontroli finansowej projektu.
szczegóły...

 

Zarządzenie NR 53/2010 Starosty Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: wykorzystywania samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy do celów służbowych.
szczegóły...ZARZĄDZENIE Nr 52/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego 7 dnia 27 grudnia 2010r.w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. S Pzp na: „Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2011 r."
szczegóły...


Zarządzenie nr 51/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2QlQr. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 50/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 49/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert ułożonych w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie i dostawy tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumię na 2011 r."
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 48/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dum 06 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż: kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust, 8 Pzp na: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych, na terenie gmin i miast powiatu sztumskiego w 2011 roku''
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 47/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie zminny Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Staroslwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 46/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych powiecie sztumskim" w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
szczegóły...


Zarządzenie nr 45/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 listopada 2010 roku
w sprawie planu kont dla projektu "Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych powiecie Sztumskim" wraz z kontrolą finansową projektu.
szczegóły...


Zarządzenie nr 44/2100 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie planu kont dla projektu ,,Pętla Żuławska - rozvój turystyki wodnej. Etap I" oraz procedura kontroli finansowej projektu.
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 43/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp na: Budowę przystani żeglarskiej u Białej Górze w ramach realizaeji partnerskiego projektu pn. „Pętla Żulawska - rozwój turystyki wodnej. Etap I"
szczegóły...


Zarządzenie nr 42/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 października 2010 roku planu kont dla projektu „.Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać" wraz z procedura kontroli finansowej projektu.
szczegóły...

 

ZARZĄDZENIE Nr 41/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 października 2010 r. w sprawie zasad ewidencji finansowo-księgowej oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Sztumie.
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 40/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 października 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp na: „Opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla terenu miasta Sztum Oraz terenów zurbanizowanych gminy Sztum wraz z założeniem numerycznej warstwy nieci energetycznej dla terenów gminy Sztum, dla których brak jest mapy zasadniczej".
szczegóły...


Zarządzenie 39/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 września 2010 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej wykonania robót modernizacyjnych polegających na "Remoncie i doposażeniu obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim "
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Starosty Powialu Sztumskiego z dnia 23 wrzenia 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert ułożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w Trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust, 8 Pzp na: „Wznowienie granic działek wchodzących w skład drogi publicznej Tropy Sztumskie- Żuławka Sztumska".
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 37/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 września 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówieniu publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określenie w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze" w ramach realizacji partnerskiego projektu pn. „Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej, Etap I".
szczegóły...


Zarządzenie Nr 34/2010 Starosty Powiatu S/tumskieg z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie wykazu programów komputerowych używanych w Starostwie Powiatowym w Sztumie oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych
szczegóły...
 

Zarządzenie nr 33/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Starostwa Powiatowego w Sztumie.
szczegóły...


ZARZĄDZENIE NR32/2010 Starosty Sztumskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie powulania komisji do protokolarnego odbioru II etapu robót budowlanych w ramach projektu pn.; „Przebudowa drogi powiatowej n r 3141G na odcinku Sztum -Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla"
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 31/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wg projektu typowego -Dom Dla Dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz dwóch budynków garażowo-gospodarczych w miejscowościach Dzierzgoń i Szropy"
szczegóły...


Zarządzenie 30 A/2010 Starosty Sztumskiego z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie powalania komisji odbiorowej wykonania robót modernizacyjnych polegających na „Remoncie i doposażeniu obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgminazjalnym powiecie sztumskim "
szczegóły...


Zarządzenie nr 30/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 35/2009 w sprawie planu kont dla projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum - Postotin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedlowej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla" wraz z procedurą kontroli finansowej projektu.
szczegóły...


Zarządzenie nr 29/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenie nr 36/2008 w sprawie planu kom dla projektu Nr POKL 06.01.02-22-007/08 "Nowe etaty" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2008-2009 realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.
szczegóły...


Zarządzenie nr 28/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 6/2010 w sprawie planu kont dla projeklu "Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjlnym w powiecie sztumskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, wraz z procedurą kontroli finansowej projektu.
szczegóły...


Zarzadzenie 27/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2010 roku. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 36/2009 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2009 roku. w sprawie planu kont dla projektu Nr UDA-POKL01.01.02-22-013/09-00 „Uwierz w siebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
szczegóły...


Zarządzenie nr 26/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenie 48/2008 w sprawie planu kont dla projektu nr WND-POKL.09.01.02-22-158/08 pn: „Lepszy start - lepsza przyszłość- cykl zajęć dydaktyczno -wyrównawczo -psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim" .
szczegóły...


Zarządzenie Nr 25/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru usługodawcy na prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego - Powiat Sztumski (Starostwo Powiatowe w Szlumie), w tym w jednoslkach organizacyjnych powiatu.
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 24/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust, 8 Pzp na: „Wyposażenie laboratoriów językowych, pracowni logistyczna- magazynowych, pracowni gastronomicznej oraz
pracowni CNC realizowanego w ramach zadania pn: „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Saturnie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie
sztumskim"
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 23/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do konkursu pn. „Piękna Wieś 2010"
szczegóły...

Zaradzenie Nr 22/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze do Wydziału Architektury Budownictwa i Rozwoju Powiatu.
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 21/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 czerwca 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8 Pzp na: „Remont drogi powiatowej nr 3102G Klecewo - Cierpięta na odcinku gruntowym w granicach działek nr 14 obręb Krastudy i nr 58/3 obręb Nowy Targ o długości 1,9 km"
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 20/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 201 Dr. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczajacej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Wybór banku na zaciągniecie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości do 8.235.000,00 PLN
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 19/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2010r, w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Założenie bazy ewidencji budynków i lokali gmina Stary Targ: Bukown, Dąbrówka Malborska, Jordanki, Jurkowice, Łoza, PGR Trankwice, gmina Dzierzgoń: Ankamaty, Bągart, Blunaki, Bruk, Budzisz, Chojty, Jasna, Minięta, Morany, Nowiec, Pachoły, Poliksy, Prakwice, Tywęzy, Zuławka Sztumska"
szczegóły...


Zarządzenie Nr 18/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 16/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego Z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o dzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spojnoici sieci drogowej Dolnego Powiśa"
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Powialu Sztumskiego z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 1 ust. 8 Pzp na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności sieci drogowej Dolnego Powiśla"
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 14/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. S Pzp na: „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim"
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 13/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 marea 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkól Zawodowych n Barlewiczkach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczyn w Uśnicach"
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 12/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 marca 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp na; Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2010r.
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 11/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 marca 2010 roku. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust, 8 Pzp na: Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2010 roku
szczegóły...

 

Zarządzenie Nr 10/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01.03.2010r. w sprawie przyjęcia zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2010 roku.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 9/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17.02.2010 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Domu Dziecka „Młodych Orląt" w Dzierzgoniu.
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 8/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 2 lutego 2010r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art(. 11 ust. 8 Pzp na; Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacja zadania inwestycyjnego pn-: „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim"
szczegóły...


Zarządzenie Nr 7/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie organizacji systemu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 6/2010 Starosty Powiatu Sztumskiegoz dnia 26 stycznia 2010r.
w sprawie planu kont dla projektu „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych Z.S w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. wraz z procedurą kontroli finansowej projektu.
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Starosty Powiatu Sztumskiegoz dnia 26 stycznia 2010r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. II ust. 8 Pzp na: Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych w niżej wymienionych gminach i miastach Powiatu Sztumskiego w 2010 roku
- Gmina Stary Dzierzgoń - zadanie nr 1,
- Gmina Dzierzgoń - zadanie nr 2,
- Gmina Mikołajki Pomorskie - zadanie nr 3,
- Gmina Stary Targ - zadanie nr 4,
- Gmina Sztum - zadanie nr 5,
- Miasto Dzierzgoń. - zadanie nr 6,
- Miasto Sztum - zadanie nr 7.
szczegóły...

Zarządzenie nr 4/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sztumie i jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz zasad jej koordynacji.
szczegóły...

Zarządzenie nr 3/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany zarządznie nr 36/2009 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie planu kont dla projektu Nr POKL.06.01.02-22-007/08 "Nowe etaty" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współófinansowanego ze środków Europojskiego Funduszu Społecznego Realizowanego w latach 2008-2009 przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.
szczegóły...

Zarządzenie nr 2/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany zarządznie nr 36/2009 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie planu kont dla projektu Nr WND-POKL.09.01.02-22-158/08 pn "Lepszy Start - lepsza przyszłość - cykl zajęć dydaktyczno - wyrównawczo - psychoedukacyjnych w celu wyrównania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacjnych dla uczniów w Powiecie Sztumskim"
szczegóły...

Zarządzenie nr 1/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany zarządznie nr 36/2009 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie planu kont dla projektu Nr UDA-POKL.07.01.02-22-013/09-00 "Uwierz w siebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
szczegóły...