Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M


OBOWIĄZEK REJESTRACJI:

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. 1137 ze zm.) obowiązkowi rejestracji podlega:

 1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
 2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
 3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Na podstawie art. 3 ust. 2  w/w ustawy obowiązkowi rejestracji nie podlega:

 1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
 2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Na podstawie art. 3 ust. 3  w/w ustawy jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie dowolnego organu prowadzącego rejestr lub w postaci elektronicznej: https://interesant.reja24.gov.pl

 

Rejestracji jednostki pływającej dokonuje się na podstawie:

1) dowodu własności, którym może być w szczególności:

 • faktura VAT,
 • umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,
 • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
 • w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym - pisemne oświadczenie budowniczego*;

2) wniosku o rejestrację zawierającego następujące informacje:

a) o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze, jeżeli nie jest nim właściciel:

 • imię i nazwisko albo nazwę,
 • PESEL albo datę i wskazanie miejsca urodzenia, jeżeli numer PESEL nie został nadany - w przypadku osób fizycznych,
 • NIP w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo inny odpowiedni identyfikator - w przypadku podmiotów zagranicznych,
 • adres zamieszkania albo adres siedziby,
 • adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) o rejestracji w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana:

 • wskazanie organu poprzedniej rejestracji,
 • numer rejestracyjny,
 • datę rejestracji i wykreślenia z rejestru,

c) o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), jeżeli został nadany,

d) o zamiarze eksploatowania jednostki pływającej na wodach: morskich albo śródlądowych, albo morskich i śródlądowych,

e) o zamiarze używania jednostki pływającej do celów rekreacyjnych lub komercyjnych,

f) o zamiarze używania jednostki pływającej do:

 • amatorskiego połowu ryb,
 • połowów rybackich,
 • rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,

g) o nazwie jednostki pływającej, o ile została nadana przez właściciela,

h) o porcie macierzystym jednostki pływającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

i) o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy,

j) o marce i modelu lub typie jednostki pływającej,

k) o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej,

l) o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej,

m) o roku budowy i producencie jednostki pływającej,

n) o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI, jeżeli zostały nadane,

o) o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,

p) o dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;

3) dokumentów lub materiałów potwierdzających informacje, o których mowa w pkt 2 lit. a-c oraz i-p;

4) dowodu wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.

*Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Do wniosku o rejestrację dołącza się dokumenty i materiały, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, a także dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora, deklarację zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika, jeżeli były wydane.

 

Wniosek o rejestrację może zawierać dodatkowe informacje podane w celu zwiększenia skuteczności prowadzenia działań ratowniczych lub przeciwdziałania kradzieży, w szczególności:

1)dane osób, z którymi należy się kontaktować w razie prowadzenia działań ratowniczych;

2)kolor lub znaki charakterystyczne na kadłubie lub żaglach;

3)następujące dane dotyczące silnika zaburtowego: producent, typ silnika, moc w kW oraz numer silnika.

 

W przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te mogą być dołączone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego.

 

Dokumentem stanowiącym podstawę określenia danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali jest deklaracja zgodności CE lub jeden z poniżej wymienionych dokumentów:

a. karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
b. dokument wydany przez:

 • uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680) albo
 • podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, o której mowa powyżej,

– jeżeli był wydany;

c. dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), zwanej dalej „ustawą o żegludze śródlądowej”, jeżeli był wydany;
d. inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez:

 • instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo
 • techniczną komisję inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, albo
 • podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej

– jeżeli był wydany.

 

Dokumentem lub materiałem potwierdzającym informacje:

1) o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI) jednostki pływającej jest:

 1. czytelne zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem identyfikacyjnym oraz deklaracja zgodności CE, w której wskazano ten numer,
 2. dokument rejestracyjny;

2) o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy jest:

 1. deklaracja zgodności CE,
 2. jeden z dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 6,
 3. instrukcja lub karta gwarancyjna producenta lub inny dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
 4. oświadczenie właściciela – w przypadku jednostek pływających bez napędu mechanicznego lub których moc napędu mechanicznego nie przekracza 20 kW;

3) o marce i modelu lub typie jednostki pływającej jest:

 1. deklaracja zgodności CE,
 2. dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
 3. dokumentacja projektowa,
 4. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;

4) o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej jest:

a. w odniesieniu do liczby kadłubów oraz długości, szerokości, maksymalnego zanurzenia:

 • deklaracja zgodności CE,
 • świadectwo pomiarowe,
 • certyfikat pomiarowy,
 • jeden z dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 6,
 • dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
 • oświadczenie właściciela lub współwłaściciela w przypadku jednostek pływających, których długość nie przekracza 14 m,

b. w odniesieniu do kategorii projektowej, jeżeli została nadana – deklaracja zgodności CE;

5) o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej, jest:

 1. deklaracja zgodności CE,
 2. jeden z dokumentów, o których mowapowyżej w pkt. 6,
 3. dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
 4. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;

6) o roku budowy i producencie jednostki pływającej jest:

 1. deklaracja zgodności CE,
 2. dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
 3. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;

 


OPŁATY

Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o:

 1. rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
 2. zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
 3. wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego;

Wynosi – 80 zł

 

Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o:

 1. wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Wynosi – 15 zł

 

Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o:

 1. rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego dla jednostki pływającej zarejestrowanej zgodnie z przepisami obowiązującymi do 1 sierpnia 2020 r.

Wynosi – 60 zł

 

Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Sztumie

nr konta: 67 8309 0000 0010 0029 2000 0020

 

 


FORMULARZE DO POBRANIA:

Formularze do pobrania ze strony poniżej (należy przesunąc na sam dół strony)

 

https://www.ums.gov.pl/9-informacje/385-wdrozenie-innowacyjnych-e-uslug-o-wysokim-poziomie-dojrzalosci-w-zakresie-rejestracji-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugosci-do-24-m.html

 


PODSTAWA PRAWNA:

 

 1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r.  w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m