Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:,

 

 1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 2. wybór i odwołanie zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia dla przewodniczącego,
 3. powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
 4. stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań
  z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
 5. uchwalanie budżetu powiatu,
 6. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

  • a/ zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
   lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej,
   b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
   c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
   d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
   e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
   f/ tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
   g/ tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów
   i akcji,
   h/ współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
   i/ tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania
   ich w majątek,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa
  w art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (j.t w Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
 10. określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 12. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 13. uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
  i studentów,
 16. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.