Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Do zadań i kompetencji Starosty należy w szczególności:

 1. sprawowanie funkcji przewodniczącego Zarządu,
 2. organizowanie pracy Zarządu i kierowanie jego pracą, zatwierdzanie porządku na posiedzenia Zarządu,
 3. jako przewodniczący Zarządu jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy,
 4. podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne (czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu),
 5. wnioskowanie do Rady o wybór Wicestarosty i członków Zarządu,
 6. wnioskowanie do Rady o powołanie i odwołanie Sekretarza i Skarbnika,
 7. kierowanie bieżącymi sprawami powiatu i reprezentowanie go na zewnątrz,
 8. nadzorowanie realizację budżetu,
 9. realizowanie polityki kadrowej i wspólnie z Sekretarzem odpowiadanie za przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy,
 10. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej jako organ I instancji chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie tych decyzji przez Zarząd,
 11. upoważnianie Wicestarosty, pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb inspekcji i straży do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych,
 12. współdziałanie z Radą i Komisjami Rady w zakresie swego działania,
 13. na zasadach i w zakresie określonym ustawami reprezentowanie Skarbu Państwa oraz wykonywanie uprawnień właścicielskich,
 14. sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb inspekcji i straży tj. w szczególności:

  • powoływanie i odwoływanie kierowników tych jednostek w uzgodnieniu z Wojewodą,
  • zatwierdzanie programów ich działania,
  • uzgadnianie wspólnych działanń tych jednostek na obszarze powiatu,
  • w sytuacjach szczególnych kierowanie wspólnymi działaniami tych jednostek,
  • w uzasadnionych przypadkach zlecanie przeprowadzenia kontroli.

 15. udzielanie Wicestaroście i Sekretarzowi upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień zwierzchnictwa służbowego w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych
 16. określanie polityki kadrowej i płacowej w Starostwie,
 17. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych miedzy jednostkami organizacyjnymi powiatu,
 18. pełnienie funkcji organu stopnia powiatowego w sprawach obronnych i obrony cywilnej,
 19. przyjmowanie mieszkańców powiatu w sprawach skarg i wniosków,
 20. określanie stanowiska lub rodzaje prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych odrębnie dla każdej klauzuli tajności,
 21. wnioskowanie o reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie mobilizacji i w czasie wojny,
 22. wydawanie zarządzeń jako pracodawca,
 23. dysponowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 24. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Wicestarosty, Sekretarza, i Skarbnika,
 25. wykonywanie innych zadań i czynności zastrzeżonych ustawami dla Starosty.