Starostwo Powiatowe w Sztumie

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW ORAZ LISTÓW OBYWATELI 

 

1.       Skargi, wnioski i listy adresowane do Starosty rejestrowane są w Sekretariacie Starostwa, a następnie przekazywane poprzez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich do załatwienia właściwemu Naczelnikowi Wydziału lub komórce organizacyjnej.

 

2.       Skargi i wnioski, w których niemożliwe jest ustalenie jednostki powiatowej, załatwia Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich.

 

3.       Skargi i wnioski, których merytoryczne załatwienie nie należy do Starosty, niezwłocznie przesyłane są przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich do właściwych rzeczowo jednostek organizacyjnych powiatu, które obowiązane są załatwić je w terminie i zgodnie z prawem.

 

4.       O sposobie załatwienia skargi, wniosku i listu należy poinformować osobę wnoszącą, a jedną kopię przekazać do Sekretariatu w celu odnotowania załatwienia skargi w rejestrze oraz do Wydziału Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich.

 

5.       Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich prowadzi centralny Rejestr Skarg, Wniosków i Listów wpływających do Starostwa.

 

6.       Skargi, wnioski i listy załatwiane są przez Naczelnika Wydziału lub pracownika komórki organizacyjnej w Starostwie.

 

7.       Naczelnik Wydziału ponosi odpowiedzialność za:

 

1)       rzetelne i terminowe oraz zgodne z prawem załatwienie skarg, wniosków i listów,

 

2)       właściwą klasyfikację,

 

3)       opracowywanie półrocznych analiz i przekazywanie ich Naczelnikowi Wydziału Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich.

 

8.       Nadzór nad załatwieniem skarg, wniosków i listów sprawuje Naczelnik Wydziału Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich, który raz w roku przedstawia Zarządowi analizę rozpatrywanych skarg, wniosków i listów.

 

9.       Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich zapewnia informację wizualną o dniach i godzinach przyjęć Obywateli przez Starostę i Wicestarostę oraz Sekretarza.

 

 

 

WYKAZ WYDZIAŁÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W SZTUMIE 

 

Starosta SYLWIA CELMER

(055) 267 74 41

7.30 - 15.30 Pokój nr : 24

 

Wicestarosta KAZIMIERZ SZEWCZUN

(055) 267 74 41

 7.30 - 15.30 Pokój nr : 23

 

Sekretarz Powiatu DANUTA ZGUBIEŃSKA

 (055) 267 74 32

 7.30 - 15.30 Pokój nr : 16

 

Wydział Finansowy/ Skarbnik Powiatu LUCYNA BEDNARSKA

 (055) 267 74 40

7.30 - 15.30 Pokój nr : 21

 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ADRIANNA DOBRZYŃSKA

 (055) 267 74 33

 7.30 - 15.30 Pokój nr : 17

 

 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg MACIEJ DERBICH

(055) 267 74 52

7.30 - 15.30 Pokój nr : 32

  

 Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu GABRIELA SMOLIŃSKA

 (055) 267 74 45

 7.30 - 15.30 Pokój nr : 25

  

 Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich DANUTA ZGUBIEŃSKA

  (055) 267 74 32

Pokój nr : 16

 

Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu WOJCIECH BABALSKI

 (055) 267 74 53

7.30 - 15.30 Pokój nr : 33

 

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Krystyna Szczepanek – Geodeta Powiatowy

(055) 267 73 82-83

 7.30 - 15.30 budynek przy ul. Mickiewicza 39a

 

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 

 (055) 267 74 25

 7.30 - 15.30 Pokój nr : 12


Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych SEBASTIAN SZOTA

(055) 267 74 56 Pokój nr : 35

 7.30 - 15.30

 

Biuro Rady Powiatu Lilianna Andrzejczuk-Wyłupska

 (055) 267 74 23 biuro.rady@powiatsztumski.pl  

 7.30 - 15.30 Pokój nr : 07

 

Biuro Obsługi Interesantów  

(055) 267 74 20

Pokój nr : 03 

7.30 - 15.30