Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Biuro Rady

 1. Do zakresu działania Biura Rady należy w szczególności:

 2. obsługa sesji Rady, komisji Rady i Zarządu, a w tym:

  • a) organizacyjne przygotowanie sesji Rady, posiedzeń Komisji Rady oraz posiedzeń Zarządu,
   b) zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje Rady, Komisje Rady i na Zarząd,
   c) protokołowanie obrad Rady, posiedzeń Komisji Rady i posiedzeń Zarządu oraz sporządzanie protokołów z obrad,
   d) opracowanie materiałów z obrad Rady, posiedzeń Komisji i Zarządu (wniosków, opinii, ustaleń) oraz przekazywanie ich właściwym organom do załatwienia,
   e) prowadzenie rejestru:

   • a) uchwał Rady,
    b) uchwał Zarządu,
    c) wniosków i opinii Komisji,
    d) interpelacji i wniosków radnych.


 3. opracowywanie projektów, planów pracy Rady, Komisji Rady i Zarządu.
 4. opracowywanie programu działania Rady na okres kadencji
 5. czuwanie nad zabezpieczaniem praw radnych i członków Komisji w szczególności wynikających z ochrony stosunku pracy radnych,
 6. udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
 7. organizacja kontroli społecznej Komisji Rady,
 8. przesyłanie podjętych uchwał Wojewodzie, a uchwał budżetowych i uchwały w sprawie udzielenia i nie udzielenia Zarządowi absolutorium Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie,
 9. przekazywanie do realizacji odpisów uchwał rady, Zarządu oraz wniosków Komisji i interpelacji radnych zainteresowanym jednostkom organizacyjnym i czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
 10. obsługa spotkań radnych i członków Zarządu,
 11. prowadzenie obsługi biurowej Przewodniczącego Rady,
 12. prowadzenie aktualnego wykazu radnych,
 13. zawiadamianie radnych o terminach sesji, posiedzeniach Zarządu i Komisji Rady oraz przekazywanie przygotowanych materiałów,
 14. przygotowywanie aktów prawa miejscowego do publikacji,
 15. sporządzanie wyciągów z protokołów i przekazywanie ich właściwym jednostkom organizacyjnym,
 16. czuwanie nad składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych oraz członków Zarządu w ustawowych terminach,
 17. sporządzanie sprawozdawczości z zakresu swego działania,
 18. obsługa administracyjna podróży służbowych radnych oraz członków Zarządu i spraw związanych ze zwrotem kosztów podróży a także członków Zarządu,
 19. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym oraz zadań zleconych przez Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu a także Sekretarza Powiatu.