Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 1. Do zakresu działania stanowiska do spraw Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych należy w szczególności:

 2. organizacja systemu łączności dla potrzeb Starosty w sytuacjach kryzysowych,
 3. monitorowanie, alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych,
 4. opracowywanie powiatowych planów ochrony ludności,
 5. szacowanie strat w sytuacji wystąpienia kryzysu oraz programowanie procesu odbudowy,
 6. współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie ochrony ludności,
 7. zapewnienie warunków służących koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych w tym koordynacji prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego,
 8. realizacja obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych,
 9. organizowanie, kierowanie i koordynowanie akcjami zwalczającymi klęski żywiołowe oraz nakładanie obowiązku świadczeń osób i rzeczowych w przypadku nie wystarczających środków będących w dyspozycji Starosty dla zwalczania tych klęsk,
 10. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej zajmującymi się reagowaniem w sytuacjach kryzysowych,
 11. współpraca z instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska,
 12. tworzenie warunków i koordynowanie działań w zakresie udzielania i odbioru pomocy humanitarnej,
 13. organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania,
 14. wykonywanie zadań służby dyżurnej Starosty,
 15. udział w akcjach zapobiegawczych na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie zagrożenia bezpieczeństwa statku powietrznego,
 16. planowanie ewakuacji ludzi i zwierząt na wypadek powodzi oraz planowanie koordynacji prowadzenia działań na terenie powiatu,
 17. planowanie i programowanie działań ratowniczych na terenie powiatu związanych z zagrożeniem
 18. opracowywanie planów i realizacja akcji kurierskiej i posłańczej,
 19. zapewnienie pomieszczeń zastępczych dla mieszkańców czasowo ewakuowanych ze strefy niebezpieczeństwa oraz organizacja ich przeniesienia do tych pomieszczeń,
 20. wydawanie decyzji o zajęciu nieruchomości na zakwaterowanie sił zbrojnych przejściowe w stosunku do nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
 21. realizowanie programów wynikających z polityki województwa w zakresie ochrony ludności,
 22. organizowanie systemu łączności alarmowej i współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu,
 23. uzgodnienie wprowadzenia przez dowódcę jednostki wojskowej zakazu wstępu na grunty zajęte przez zakwaterowanie Sił Zbrojnych lub wykorzystanie na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa,
 24. prowadzenie analiz i prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń,
 25. prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-górniczego na obszarze powiatu,
 26. organizowanie systemu łączności alarmowej i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu,

 27. monitorowanie funkcjonowania służb, inspekcji i straży w zakresie bezpieczeństwa powiatu,
 28. przygotowanie wraz ze służbami, inspekcjami i strażami programów mających na celu podniesienie bezpieczeństwa w powiecie,
 29. wdrażanie tych programów.