Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Stanowisko ds. Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

 1. Do zakresu działania stanowiska do spraw Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych należy w szczególności:

 2. gromadzenie informacji o programach pomocowych Unii Europejskiej,
 3. nadzór nad wdrażaniem i realizacją programów pomocowych kierowanych z Unii Europejskiej,
 4. pozyskiwanie informacji i nadzór nad realizacją programów krajowych i zagranicznych w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, zwalczania bezrobocia, aktywizacji zawodowej, a także ochrony zdrowia i pomocy społecznej w powiecie,
 5. udział w szkoleniach związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych,
 6. przekazywanie informacji dla gmin wchodzących w skład powiatu o aktualnie dostępnych środkach pozabudżetowych, możliwościach i zasadach niezbędnych do ich pozyskania,
 7. udzielanie pomocy gminom wchodzącym w skład powiatu i organizacjom pozarządowym w powiecie w zakresie opracowywania wniosków pomocowych,
 8. gromadzenie informacji o przyznanych i wykorzystanych środkach pozabudżetowych z terenu powiatu z podziałem na tzw. Programy twarde i miękkie,
 9. organizowanie spotkań i szkolenie osób w gminach, organizacjach pozarządowych w ramach powiatu wytypowanych do pozyskania środków pozabudżetowych,
 10. uczestniczenie w pracach zespołów problemowych do spraw walki z bezrobociem i aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu,
 11. współuczestniczenie w przygotowaniu strategii powiatu,
 12. realizowanie przedsięwzięć mających na celu zwalczanie bezrobocia, aktywizację zawodową, a w szczególności rozwój obszarów wiejskich,
 13. promocja powiatu,
 14. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 15. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
 16. wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę lub Zarząd,
 17. współpraca z partnerami zagranicznymi.