Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu

 1. Do zakresu działania Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu należy w szczególności:

 2. realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego, a w szczególności:

  • a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymogami ochrony środowiska,
   b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych,
   c) zgodności rozwiązań architektoniczno -budowlanych z przepisami techniczno- budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
   d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
   e) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu.

 3. prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
 4. kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 5. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową, zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
 6. nałożenie na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
 7. przygotowywanie pozwoleń na budowę,
 8. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 9. zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 10. przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
 11. nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 12. nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego,
 13. stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 14. prowadzenie rejestru decyzji o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,
 15. przygotowywanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
 16. nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,
 17. rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
 18. przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, zgłoszenie sprzeciwu oraz przygotowywania pozwolenia na użytkowanie,
 19. przygotowanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 20. uzgodnienie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:

  • a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
   b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu wprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,

 21. przygotowywanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów,
 22. obsługa komisji urbanistyczno – architektonicznej jako organu doradczego w sprawach zagospodarowania przestrzennego dla organów samorządu terytorialnego,
 23. prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
 24. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
 25. potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 26. potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
 27. poświadczenie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług,
 28. opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju powiatu,
 29. prowadzenie powiatowych inwestycji.
 30. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.