Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Ochroy Zdrowia

 1. Do zakresu działania Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia należy w szczególności:

 2. W zakresie oświaty:

  1. realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, łączeniem i likwidacją publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo–wychowawczych, placówek opiekuńczo–wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno – pedagogicznych,
  2. realizowanie zadań związanych z działalnością szkół, a w szczególności:

   • - współdziałanie w zakresie:
    a) zapewnienia warunków ich działania,
    b) wykonywania remontów,
    c) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej,
    d) wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania i wychowania.

  3. zakładanie i prowadzenie w ramach zadań własnych w uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych,
  4. ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
  5. wykonywanie zaleceń Kuratora wynikających z nadzoru pedagogicznego,
  6. opiniowanie w sprawie powoływania i odwoływania dyrektorów, wicedyrektorów lub innych stanowisk kierowniczych szkół i placówek (zwracanie się do Kuratora Oświaty o dodatkową opinię),
  7. ogłaszanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek, powoływanie komisji konkursowej,
  8. zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy dla nauczycieli z właściwymi ponadzakładowymi organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli,
  9. określanie po uzyskaniu opinii Kuratora:

   • a) zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
    b) zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin oraz zwalnianie z obowiązku realizacji zajęć.

  10. wnioskowanie o nagrody, opiniowanie przyznawania nagród dyrektorom szkół i nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, bądź występowanie o nagrody Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej,
  11. udzielanie uczniom pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie powiatu,
  12. zwiększanie wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach (fakultatywnie),
  13. powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki:

   • a) powierzanie stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,
    b) opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego.

  14. powoływanie rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu:

   • a) ustalanie składu i zasad wyboru członków rady oświatowej oraz regulaminu działania rady oświatowej (w przypadku powstania rady oświatowej).

  15. wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną:

   • a) likwidacja szkoły publicznej, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej (fakultatywnie),
    b) opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły – prowadzonej przez inna osobę prawną lub osobę fizyczną,
    c) łączenie szkół różnych typów lub placówek w zespoły (fakultatywnie),
    d) rozwiązywanie zespołu szkół lub placówek oraz nadania szkołom i placówkom wchodzącym w skład zespołu odrębnych statutów (fakultatywnie),
    e) określenie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych,
    f) nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej.

  16. nadawanie imienia szkołom na wniosek Rady Szkoły (uchwała Rady),
  17. możliwość zakładania i prowadzenia szkół, których prowadzenie należy do zadań własnych,
  18. zapewnienie kształcenia, wychowania, opinii w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach,
  19. możliwość wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,
  20. dotowanie niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych i szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi,
  21. dotowanie niepublicznych placówek,
  22. zawieranie porozumień ze związkami zawodowymi w sprawach nie ustalonych w ustawie o związkach zawodowych,
  23. zawieranie ponadzakładowego układu pracy dla nauczycieli z właściwymi dla danego szczebla jednostek samorządu terytorialnego ponadzakładowymi organizacjami zrzeszającymi nauczycieli,
  24. określanie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego:

   • a) określanie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,
    b) określanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli nie wymienionych w ust. 3 oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość,
    c) wyrażanie zgody, by dyrektor szkoły obniżył tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej lub prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę lub placówkę.

  25. możliwość dofinansowania wyższych uczelni.

 3. W zakresie kultury:

  1. umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub napisów,
  2. przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
  3. zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,
  4. przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
  5. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem powiatowej instytucji filmowej (fakultatywnie),
  6. prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów,
  7. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,
  8. podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
  9. załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,
  10. prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,
  11. załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowych bibliotek publicznych,
  12. ustalanie założeń programowo – artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,
  13. prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno – prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
  14. przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych,
  15. prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
  16. współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,
  17. ustanawianie i przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury:

   • a) określanie zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród,
    b) przyznawanie stypendiów,
    c) określanie zasad, trybu przyznawania i wysokości stypendiów.

  18. wydawanie aktu o utworzeniu instytucji kultury, określenie nazwy, rodzaju, siedziby i przedmiotu działania:

   • a) powołanie i odwołanie dyrektora instytucji kultury
    b) powoływanie zastępców dyrektora w przypadkach przewidzianych w statucie.

  19. powierzenie zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej – kontrakt menedżerski,
  20. łączenie, podział lub likwidacja instytucji kultury,
  21. przekazanie składników mienia zlikwidowanej instytucji kultury osobie fizycznej lub prawnej w celu prowadzenia działalności kulturalnej na zasadach ogólnych,
  22. współpraca z organizacjami zajmującymi się organizowaniem pomocy oraz ratowaniem osób w górach i na wodach.

 4. W zakresie sportu:

  1. tworzenie warunków prawno – organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
  2. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
  3. prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
  4. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju, w tym:

   • a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
    b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
    c) szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
    d) tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej.


 5. W zakresie ochrony dóbr kultury:

  1. zapewnianie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury:

   • a) ochrona dóbr kultury w zakresie przewidzianym ustawą oraz innymi przepisami,
    b) podejmowanie działań ochronnych oraz uwzględnianie zadań ochrony zabytków w wydawanych przepisach,
    c) obowiązek uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
    d) ustanowienie społecznego opiekuna zabytków.


 6. W zakresie współpracy:

  1. nadzór i współpraca z n/w jednostkami:

   • a) szkołami ponadpodstawowymi,
    b) specjalnymi ośrodkami szkolno – wychowawczymi,
    c) oradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
    d) ośrodkami kultury.


 7. W zakresie ochrony zdrowia:

  1. przygotowywanie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru (opracowywanie projektu uchwał). Nadzór nad przebiegiem reformy ochrony zdrowia na terenie powiatu,
  2. przedkładanie propozycji zmian w statucie na wniosek rady społecznej,
  3. tworzenie i aktualizacja bazy danych na temat infrastruktury i wyposażenia,
  4. kreowanie polityki inwestycyjnej dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym przygotowanie odpowiednich opracowań i uchwał Rady,
  5. sprawowanie nadzoru nad atestowaniem, dystrybucją i gospodarką aparatury i sprzętu medycznego,
  6. planowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji inwestycji, modernizacji i remontów jednostek służby zdrowia,
  7. określanie przeznaczenia, standardu aparatury i sprzętu medycznego oraz wyrażanie zgody na dokonanie zakupu lub przejęcia darowizny takiego sprzętu przez zakład opieki zdrowotnej,
  8. organizacja konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem oraz przygotowywanie dokumentacji celem nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, jeżeli w wyniku postępowania dwóch kolejnych konkursów kandydat nie został wybrany z przyczyn określonych w ustawie,
  9. przygotowywanie projektu uchwały o utworzeniu rady społecznej,
  10. przygotowywanie projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji,

 8. W zakresie lecznictwa:

  1. inicjowanie działań na rzecz podnoszenia jakości i zakresu świadczeń leczniczych,
  2. współpraca z organami Inspekcji Sanitarnej,
  3. opracowywanie programów:

   • a) propagujących zdrowy styl życia,
    b) zmierzających do ograniczenia zapadalności na choroby cywilizacyjne takich jak: choroby układu krążenia, cukrzyca, nowotwory, AIDS, choroby psychiczne.

  4. wspomaganie i kontrola działań promujących zachowania prorodzinne, finansowanych z budżetu powiatu,
  5. współpraca z pionem medycyny szkolnej i działami oświaty w Powiatowej Inspekcji Sanitarnej,
  6. czuwanie nad zabezpieczeniem specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na terenie powiatu,
  7. współpraca z Kasą Chorych,
  8. współdziałanie z Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w zakresie kształtowania polityki zdrowotnej dotyczącej ubezpieczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
  9. stała współpraca z Izbą Lekarską, Izbą Pielęgniarek i Położnych,
  10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z rektorem państwowej uczelni medycznej na udostępnianie oddziału szpitalnego (klinicznego), który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania
  11. wykonywanie zadań związanych z przewlekłym leczeniem chorych na gruźlicę,
  12. realizacja zadań związanych z zapewnieniem kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej oraz ochrony zdrowia psychicznego,
  13. prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji,
  14. przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii,
  15. przygotowywanie projektów decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym,
  16. przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
  17. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
  18. występowanie do samorządu aptekarskiego w celu ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
  19. nadzór i współpraca z n/w jednostkami:

   • a) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
    b) Domami Pomocy Społecznej.


 9. W zakresie patologii społecznych:

  1. inicjowanie i wspomaganie działań w zakresie:

   • a) wczesnej interwencji dotyczącej uzależnień prowadzonej przez różne ośrodki, instytucje i organizacje zajmujące się dziećmi i młodzieżą oraz poradnie przeciwalkoholowe,
    b) wykrywanie patologii społecznych poprzez organizację i koordynację akcji badań,
    c) obejmowanie opieką profilaktyczną i edukacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży,
    d) czuwanie nad egzekwowaniem przepisów prawa w zakresie sprzedaży i podawania alkoholu osobom poniżej 18-go roku życia oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych,
    e) kierowanie zmianami systemowymi w zakresie organizacji usług leczniczych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.