Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Wydział Finansowo - Budżetowy

 1. Do zakresu działania Wydziału Finansowo –Budżetowego należy w szczególności:

 2. spełnianie funkcji dysponenta środkami Starostwa oraz zasilanie podległych dysponentów w środki finansowe na realizację ich zadań,
 3. przygotowanie projektu budżetu Starostwa oraz dokonywanie okresowych analiz z wykonania budżetu,
 4. opracowanie materiałów związanych z budżetem dla potrzeb Komisji, Rady i Zarządu,
 5. przygotowywanie projektów decyzji dla Starostwa o blokowaniu planowanych wydatków w zakresie budżetu Starostwa i jednostek podległych – w przypadku stwierdzenia niegospodarności, opóźnień w realizacji zadań, nadmiaru posiadanych środków lub naruszenia zasad gospodarki finansowej,
 6. opracowywania i zatwierdzania zbiorczych planów finansów jednostek gospodarki pozabudżetowej na podstawie obowiązujących wskaźników budżetowych,
 7. przygotowywanie projektów decyzji Starostwa w sprawie zmian w budżecie oraz zawiadamianie zainteresowanych jednostek o zmianach dokonywanych w budżecie,
 8. przekazywanie dotacji na zadania budżetowe i zlecone oraz dokonywanie ich rozliczeń,
 9. sporządzanie sprawozdań finansowych i zbiorczych zestawień z jednostek powiązanych z budżetem Starostwa,
 10. prowadzenie ewidencji księgowej, sprawozdawczości i oceny wykorzystania przydzielonych środków dla Starostwa,
 11. prowadzenie obsługi kasowej Starostwa, dokonywanie przelewów w systemie elektronicznym i ręcznym,
 12. prowadzenie ewidencji środków trwałych i ich zmian,
 13. ewidencja kosztów utrzymania pojazdów samochodowych,
 14. prowadzenie ewidencji i druków ścisłego zarachowania dotyczących Wydziału Finansowego,
 15. bieżąca współpraca w zakresie realizacji budżetu z poszczególnymi Wydziałami i komórkami organizacyjnymi Starostwa
 16. organizowanie kontroli finansowej w jednostkach podległych we współpracy z merytorycznymi komórkami Starostwa,
 17. przeprowadzanie szkoleń i instruktażu Głównych Księgowych jednostek budżetowych o zasadach polityki budżetowej,
 18. sporządzanie list płac oraz wykonywanie dyspozycji dotyczących przelewów wynagrodzeń,
 19. prowadzenie ewidencji w zakresie rozliczeń z urzędami skarbowymi – miesięcznych i rocznych na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 20. współdziałanie z bankami i organami skarbowymi,
 21. rozliczanie umów o dzieło, agencyjnych lub zlecenia,
 22. prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym tj. postępowania w sprawach rozliczeń składek, wypłacania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejność zaliczania wpłat na poszczególne fundusze,
 23. sporządzanie dokumentów finansowych do ustalania podstawy wymiaru emerytury i rent pracowników,
 24. rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Starostwa i radnych powiatu,
 25. obsługa rozliczeń dotycząca diet i ryczałtów samochodowych radnych,
 26. prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową Komisji Poborowej,
 27. prowadzenie dokumentacji związanej z refundacją PEFRON, robót publicznych i prac interwencyjnych,
 28. egzekwowanie we współpracy z radcą prawnym należności z funduszu geodezyjno – kartograficznego,
 29. nadzór nad wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ponadto wypłatę świadczeń socjalnych dla byłych pracowników Oświaty, o ile środki te będą realizowane przez Starostwo,
 30. pozyskiwanie środków na zadania powiatu z innych źródeł,
 31. prowadzenie innych spraw wynikających z obowiązującego prawa związanych z gospodarką finansową powiatu.