Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 1. Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

 2. W zakresie gospodarki nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa:

  1. tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
  2. gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa , a w szczególności:

   • a) prowadzenie spraw związanych z darowizną nieruchomości na cele publiczne,
    b) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lub oddaniem w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości jednostkom samorządu terytorialnego,
    c) wskazywanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej (potrzeby statutowe jednostek),
    d) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, wynajmu lub dzierżawę,
    e) ogłaszanie i organizowanie przetargu na nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu oraz prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży bezprzetargowej,

  3. udzielanie `bonifikaty na ceny nieruchomości sprzedawanej na określone cele, jak również udzielanie bonifikat od opłat rocznych,
  4. prowadzenie spraw dotyczących użytkowania wieczystego nieruchomości,
  5. ustalanie opłat pierwszych i rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, udzielanie bonifikat, ich podwyższanie i obniżanie, czuwanie nad wnoszeniem opłat rocznych zobowiązanych podmiotów oraz aktualizacja wartości tych nieruchomości,
  6. prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu,
  7. wnioskowanie o podział nieruchomości,
  8. opiniowanie dokonania podziału nieruchomości z urzędu,
  9. zawieranie porozumień z Ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określających nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, które mają być oddane na potrzeby ministerstwa, urzędów centralnych i wojewódzkich oraz innych określonych w ustawie,
  10. prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczania nieruchomości, odszkodowań i zwroty wywłaszczonych nieruchomości,
  11. realizacja zadań związanych z przekazywaniem gruntów rolnych do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
  12. przekazywanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców,
  13. stwierdzanie wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o ustanowieniu użytkowania na rzecz Spółdzielni, osób fizycznych, a także innych niepaństwowych jednostek organizacyjnych oraz przekazanie mienia do zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
  14. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków dotyczących mienia nieruchomego pozostawionego poza granicami kraju w związku z II wojną światową,
  15. rozpatrywanie wniosków obywateli w sprawach zwrotu nieruchomości przyjętych na własność Skarbu Państwa,
  16. wydawanie decyzji w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  17. realizowanie zadań z zakresu reformy rolnej na ziemiach zachodnich:

   • a) występowanie do sądu z żądaniem wydania orzeczenia o nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, jeżeli nabycie dokonane zostało wbrew przepisom prawa,
    b) wnioskowanie o wpisanie lub skreślenie w księdze hipotecznej prawa własności, zniesienia ograniczeń na własność,
    c) dokonywanie czynności wynikających z wykonania dekretu z dnia 06 września o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska oraz w rozporządzeniach wydanych na podstawie tego dekretu,
    d) zgłaszanie wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej w odniesieniu do pkt. 22,23,34,
    e) orzekanie o nadaniu nieruchomości na własność i o ustaleniu ceny nabycia,
    f) orzekanie o zwolnieniu od obowiązku uiszczenia ceny nabycia,
    g) wydawanie dodatkowego orzeczenia ustalającego te obciążenia, które zgodnie z powołanym przepisem wymagają ujawnienia w księgach wieczystych.

  18. przygotowywanie materiałów do podjęcia uchwały o ocenie gruntu przeznaczonego na cele sakralne i kościelne oraz cmentarze wyznaniowe,
  19. wydawanie decyzji o przyznaniu nieodpłatnie własności działki renciście – rolnikowi,
  20. wydawanie zaświadczeń o niemożliwości sprzedaży nieruchomości rolnikowi, który ubiega się o rentę za gospodarstwo rolne,
  21. udzielanie informacji KRUS-owi o niezbędnych do ustalenia okoliczności mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia,
  22. stwierdzanie wygaśnięcia dotychczasowych decyzji z ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz przekazanie mienia do zasobu,
  23. wydawanie decyzji o nieodpłatnym przekazaniu Lasom Państwowym wydzielonych geodezyjnie gruntów wchodzących w skład zasobów przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i gospodarowania terenu,
  24. ograniczenie w drodze decyzji korzystania z nieruchomości,
  25. udzielanie w drodze zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 m-cy w przypadku siły wyższej,
  26. wydawanie decyzji o doprowadzeniu nieruchomości do stanu poprzedniego po upływie okresu, na który nastąpiło zajęcie,
  27. wydawanie decyzji o udzieleniu osobie, która będzie realizowała cel publiczny zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości,
  28. realizacja zadań związanych z ochrona gruntów rolnych i leśnych, w tym:

   • a) opracowanie decyzji związanych z wyłączeniem z produkcji użytków rolnych i leśnych,
    b) wymiar należności i opłat rocznych łącznie z ich waloryzacją, zawieszaniem i umarzaniem,
    c) nakładanie obowiązku: zdjęcia wierzchniej warstwy gleby, zalesienia, zadrzewienia, rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdegradowanych,
    d) kontrola realizacji nałożonych obowiązków jw.
    e) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych,

  29. prowadzenie spraw związanych z ustawą o scalaniu i wymiarze gruntów,
  30. porządkowanie stanu prawnego dróg i ulic w związku z ich przejęciem na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa
  31. W zakresie geodezji i kartografii:

   1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
   2. tworzenie powiatowego i wojewódzkiego funduszu stanowiącego część Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, dysponowanie środkami funduszu powiatowego na podstawie uprzednio przygotowanych planów jego wykorzystania oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania tego funduszu,
   3. gromadzenie oraz prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom fizycznym i prawnym w zakresie zasobów powiatowych,
   4. uzgadnianie z inwestorami usytuowania projektowanych sieci uzbrojeń terenu oraz koordynowanie uzgadniania,
   5. zakładanie osnów szczegółowych, zatwierdzanie projektów tych osnów oraz ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
   6. zarządzanie nieruchomościami państwowymi wydzielonymi w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych i magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki i budowli triagulacyjnych,
   7. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
   8. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
   9. prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
   10. prowadzenie innych spraw będących w kompetencji Wydziału wynikających z przepisów prawa