Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Do zadań wspólnych Wydziałów i komórek organizacyjnych Starostwa należy:

 

 1. przygotowanie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty zgodnie z zakresem,
 2. przygotowanie sprawozdań, w tym statystycznych, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
 3. opracowanie planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej zadań Wydziału lub komórki organizacyjnej oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
 4. prawidłowa realizacja budżetu w części dotyczącej działalności Wydziału i komórki organizacyjnej
 5. wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji,
 6. przygotowanie odpowiedzi na wnioski obywateli oraz wnioski, zapytania i interpelacje radnych, według właściwości,
 7. rozpatrywanie skarg zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami według właściwości,
 8. zapewnienie właściwej, terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań,
 9. prowadzenie nadzoru w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Radzie w ramach właściwości rzeczowej,
 10. współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami społecznymi, zawodowymi, gospodarczymi oraz politycznymi działającymi w powiecie,
 11. przyjmowanie i załatwianie spraw interesantów oraz udzielanie im wyjaśnień,
 12. przygotowanie materiałów i informacji dla radnych, posłów i senatorów, w uzgodnieniu ze Starostą,
 13. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 14. współdziałanie z organami kontroli, prokuratury, policji oraz instytucjami życia publicznego w zakresie zadań starostwa,
 15. współdziałanie ze sobą w zakresie załatwiania wspólnych spraw, rozwiązywania problemów i dokonywania uzgodnień,
 16. realizacja zadań w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej,
 17. dostarczanie w zakresie swojego działania Wydziałowi lub komórce wiodącej albo opracowującemu powierzoną sprawę niezbędnych opinii, materiałów i opracowań cząstkowych,
 18. prowadzenie zbioru przepisów prawnych dotyczących zakresu zadań danego Wydziału lub komórki organizacyjnej,
 19. uzyskiwanie kontrasygnaty Skarbnika w działaniach wywołujących zobowiązania finansowe zgodnie z przyjętymi zasadami.